Wednesday, January 20, 2010

TOKOH AL-FARABI


LATAR BELAKANG AL-FARABI

Nama sebenar beliau ialah Abu Nasr Mohammad Ibn al Farakh al- Farabi. Beliau dilahirkan di sebuah kampung yang kecil yang dinamakan Wasij yang berhampiran dengan Farab di Turkistan pada tahun 870 Masihi. Beliau juga merupakan seorang saintis terkemuka Islam dan termasyur kerana hasil kerja dan penulisannya terutama dalam bidang falsafah dalam logik dan sosiologi. Ilmu pengetahuan yang dimiliki beliau tidak terhad hanya kepada tiga bidang sahaja kerana beliau juga banyak memberikan sumbangan dalam bidang-bidang lain seperti sains, perubatan, matematik dan muzik. Pendidkan asas beliau ialah agama dan linguistik. Beliau juga mempelajari undang-undang, hadith dan al-quran. Beliau terkenal sebagai guru kedua sementara guru pertama ialah Aristotle. Al-farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates, Plato, dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagian. Maka tidak hairanlah, Al-farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Walaupun pemikiran Al-farabi banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani, tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. Beliau juga mengembara untuk mempelajari pelbagai ilmu yang boleh dipelajarinya dari pelbagai guru dan pelbagai tempat. Al-Farabi meninggal dunia pada tahun 950M (339H) di Syria.

Beliau juga banyak meninggalkan karya. Karya-karyanya dapat dibahagikan kepada dua kategori besar iaitu yang pertama adalah karya-karyanya yang berkaitan dengan kajian logik. Kategori yang kedua ialah meliputi falsafah fizik, matematik, metafizik, etika, dan politik. Karya-karyanya ini dipercayai dibuat semasa beliau berada di Baghdad dan Damascus. Karya-karyanya juga tersebar luas di Barat dan di Timur. Di antara karya-karya yang beliau terbitkan ialah al-Thamarat al Mardiyyah fi ba’ d al-Risalat al-Farabiyyah (Leiden, 1890) dan sebagainya. Semasa hayatnya masih ada beliau banyak menjelaskan pendapat-pendapat beliau dan banyak mengkaji perkara-perkara dalam falsafah. Kesemua pendapat dan kajian beliau menunjukkan dan memberi panduan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian.

PEMIKIRAN FALSAFAH AL-FARABI

Menurut Al-farabi, seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politik, sebaliknya seseorang falsafah itu perlulah menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang falsafah yang sempurna. Mengenai teori politik, Al-Farabi berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu dan sebarang percubaan untuk memisahkan antara satu sama lain hanya akan melahirkan sebuah Negara yang pincang. Oleh itu, akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaaan sebuah Negara yang kuat, stabil serta makmur. Al-Farabi mempunyai banyak idea dalam menghujahkan sesuatu falsafah dan pemikiran beliau. Antara pemikiran beliau ialah mengenai Negara kota, perlunya msyarakat, masyarakat yang sempurna, kebahagian, ke arah kecermerlangan, pendidikan, ketua Negara atau pemimpin, Negara ideal, Negara setentang dengan Negara terbaik dan akhir sekali beliau ada membahaskan tentang hak individu.

NEGARA KOTA

Dalam falsafah beliau mengenai Negara kota, beliau ada menyatakan tentang terciptanya kota utama atau Negara kota ialah perlulah mempunyai beberapa kriteria dalam menjadi pemimpin sesebuah Negara. Sekiranya mempunyai kriteria tersebut, maka terciptanya negara kota iaitu kota yang berkerjasama sesama penduduknya untuk meraih kebahagiaan. Menurut Al-Farabi tugas pemimpin dalam Negara kota ialah memberi penjelasan dan membimbing dengan baik untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Oleh itu, bagi Al-Farabi dengan memberikan pengetahuan kepada penduduk merupakan satu tujuan utama membentuk Negara kota dan untuk membezakan kota utama dengan kota yang lain, Al-Farabi telah menghimpunkan perbezaan untuk menjadi kota iaitu kota jahilliyah, kota fasiq dan kota sesat. Selain daripada itu, menurut Al-farabi, terdapat persamaan ciri antara Negara kota dan isititusi keluarga atau rumahtangga. Negara kota juga dipanggil madinah. Menurutnya kedua-duanya mempunyai warganya sendiri yang perlu diurus dalam satu konteks pentadbiran. Terdapat empat bentuk hubungan dalam unit terkecil bagi sistem masyarakat iaitu suami isteri, tuan hamba, bapa- anak, dan harta –pemilik harta.

Pemimpin bagi manzil ialah seorang pemimpin yang menyatukan penduduknya, mewujudkan kerjasama di antara mereka dan berusaha menyediakan tempat perlindungan yang baik serta segala kemudahan bagi penduduk dalam sebuah Negara yang dipimpinnya. Selain itu, di dalam manzil juga seorang pemimpin juga adalah sama seperti seorang pentadbir atau pemerintah bagi sebuah Negara kota. Al-farabi yakin bahawa seorang individu tidak akan berdiri sendiri tanpa seorang pemimpin sebagaimana dalam falsafah politik liberal yang mementingkan individu dan hak-haknya.

PERLUNYA MASYARAKAT

Al-Farabi juga telah membahaskan tentang dalam satu pemerintahan, perlulah mempunyai masyarakat untuk memajukan sesebuah Negara tersebut. Hal ini kerana dalam kehidupan setiap individu, perlulah hidup bermasyarakat kerana kehidupan masyarakat adalah sangat penting dalam kehidupan seseorang. Al-Farabi berpegang kepada prinsip bahawa manusia semulajadi memerlukan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya manusia memerlukan antara satu sama lain untuk memenuhi setiap keperluan hidup untuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang pelbagai corak. Pegangan ini mempunyai keselarasan dengan pandangan Aristotle. Pembentukan kelompok-kelompok ini tidak terhad kepada unit terkecil bagi sistem masyarakat sahaja, tetapi sebaliknya meluas kepada kawasan jalan, jiran tetangga, kampung dan Bandar. Oleh hal yang demikian, individu-individu akan mula berfikir akan meluaskan pula organisasi dan tugasnya atau khidmatnya ke luar Negara atau lebih kehadapan lagi. Apabila berada di peringkat ini, penduduk dalam sesebuah Negara dipanggil sebagai ummah. Untuk membezakan setiap Negara yang ada, bagi Al-Farabi, perbezaan tersebut boleh dilihat melalui sifat-sifat asasnya(natural character), keperibadian seseorang individu tersebut(temperament), kebiasaan dalam diri individu(habits) dan bahasa yang dituturkan oleh setiap individu tersebut(language).

Selain daripada itu, sejajar dengan tokoh falsafah Plato, Aristotle dan Ibnu Ari Rabi’, Al-Farabi berpendapat bahawa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan kepada alam untuk hidup bermasyarakat dan tidak mungkin mereka dapat memenuhi segala keperluan sendiri tanpa melibatkan bantuan dan kerjasama dari orang lain. Sesuatu kepimpinan itu dapat berdiri dengan maju kerana adanya keahlian dan keterlibatan oleh masyarakat untuk melahirkan nilai-nilai yang baik dan tindakan-tindakan yang mampu memelihara apa yang sudah mantap. Menurut beliau lagi, lebih besar sesebuah masyarakat itu, maka lebih banyak kemudahan-kemudahan yang dapat diwujudkan bagi memenuhi keperluan individu. Ini adalah berasaskan kepada andaian yang sama seperti andaian Plato bahawa setiap individu akan sentiasa memberikan khidmatnya yang terbaik untuk kebajikan am.

MASYARAKAT SEMPURNA

Al-Farabi juga membahaskan tentang masyarakat yang sempurna. Menurut Al-Farabi masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri dalam diri setiap individu dalam menguruskan kehidupan sebagai manusia. Masyarakat yang sempurna juga mempunyai masyarakat yang besar, pertengahan, atau masyarakat yang kecil. Menurut beliau lagi, masyarakat yang unggul ialah masyarakat yang mengandungi beberapa Negara yang dapat bersatu padu serta membantu antara satu sama lain. Masyarakat besar ini ialah masyarakat yang mempunyai kumpulam terbesar antarabangsa. Masyarakat ini juga mampu memberi kerjasama yang baik antara satu sama lain. Manakala masyarakat pertengahan pula, menurut Al-farabi ialah masyarakat sebuah Negara yang menjadi anggota masyarakat antarabangsa dan wujud di dalam perkumpulan manusia yang tinggal di dalam sesebuah wilayah. Masyarakat yang kecil itu ialah Negara kota atau madinah atau wujud dalam perkumpulan manusia, penduduk kota yang tinggal di satu bahagian kecil dari wilayah.

Menurutnya lagi apabila satu masyarakat yang kecil itu berada di peringkat sebuah rumah, jalan dan sebagainya bagi beliau adalah satu masyarakat yang tidak sempurna. Masyarakat yang tidak sempurna iaitu kumpulan manusia yang tinggal di desa-desa, kampung-kampung, pinggir-pinggir Bandar dan lorong-lorong yang jauh dari kota dan Bandar. Ia terdiri daripada masyarakat keluarga. Ini adalah kerana masyarakat yang paling tidak sempurna kerana ia sebahagian dari masyarakat desa. Masyarakat desa pula adalah sebahagian dari masyarakat kota yang tinggal di pinggir kota dan Bandar. Manakala masyarakat kota pula ialah sebahagian daripada masyarakat wilayah. Masyarakat wilayah pula adalah sebahagian dari masyarakat sempurna iaitu antarabangsa.

Dari susur jalur struktur masyarakat di atas, kita dapat fahami bahawa masyarakat yang hidup secara terasing atau bersendiri adalah masyarakat yang tidak sempurna seperti masyarakat desa dan pinggir kota. Akan tetapi, jika masyarakat tersebut disatukan di antara satu sama lain seperti masyarakat desa disatukan dengan masyarakat desa yang lain, maka ia akan menjadi masyarakat yang lebih besar. Begitu juga bagi membentuk masyarakat yang lain, Al-Farabi menyatakan bahawa penyatuan ini adalah perlu dalam sesebuah Negara kerana setiap kelompok masyarakat itu memerlukan bantuan antara satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

KEBAHAGIAAN

Pencapaian kebahagian melalui kehidupan politik melalui pemahaman Plato dan hukum islam. Menurut Al-Farabi, kebahagian akan dapat dicapai dan diperolehi dalam sesebuah Negara ideal yang sempurna pemerintahannya yang dipimpin oleh pemimpin yang baik. Masyarakat perlulah berkerjasama dalam mewujudkan kebahagiaan tersebut. Kebahagian tidak dapat dicapai dengan hidup secara bersendirian. Masyarakat atau Negara yang berkerjasama demi mencapai matlamat murni, akan memberi keyakinan di dunia dan akhirat. Maksud Al-Farabi di sini ialah masyarakat yang mempunyai nilai-nilai murni dalam sebuah Negara yang ideal. Walaubagaimanapun, menurut Al-farabi jika sesebuah masyarakat atau sebuah Negara itu hanya berkerjasama setakat untuk memenuhi keperluan asasi sahaja , maka ianya diistilahkan sebagai masyarakat atau Negara. Al-Farabi menjelaskan tentang kebahagiaan iaitu kebahagian yang dicari kerana dirinya sendiri bukan sebagai jalan untuk mencari yang lain. Tujuan tertinggi kehendak dan kebebasan manusia adalah kebahagiaan.

Untuk mencapai kebahagaiaan Al-Farabi menekankan keutamaan iaitu dalam suasana politik yang stabil. Dengan suasana demikian, kebahagiaan dapat diwujudkan kerana politik merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan. Politik adalah saranan untuk mencipta hubungan yang lebih komunikatif, inovatif, harmonis dan homanis sehingga tercipta suatu susunan masyarakat yang utama. Kebahagiaan masyarakat tidak akan tercapai kecuali jika pembahagiaan kerja di antara individu-individu tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan dijiwai semangat tanggungjawab dan tolong menolong. Hidup bermasyarakat dan kerjasama adalah bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan, maka Negara yang baik menurut Al-Farabi adalah bertujuan agar orang-orang yang berkumpul di dalam masyarakat tersebut saling bantu membantu dalam hal-hal yang dapat memperolehi kebahagiaan hakiki terutamanya Negara utama.

KE ARAH KECEMERLANGAN.

Dalam falsafah Al-Farabi mengenai aspek kecemerlangan ini, beliau telah menghujahkan terdapat empat aspek ke arah kecemerlangan yang berkaitan dengan kebahagiaan yang murni. Antaranya ialah mempunyai ciri-ciri kebaikan dalam dalam bidang spekulatif, cari-ciri kebaikan dalam bidang teori, kebaikan moral dan aspek terakhir ialah kemahiran kerjatangan. Apabila terdapat aspek-aspek kebaikan yang murni ini maka Al-Farabi telah memperincikan bahawa konsep kebahagiaan akan tercapai apabila manusia mengamalkan aspek-aspek tersebut. Aspek yang pertama dibincangkan oleh Al-Farabi ialah ciri-ciri kebaikan dalam bidang spekulatif iaitu di mana ia merupakan bidang saintifik yang bermatlamatkan bahawa kewujudan setiap benda haruslah difahami dengan baik dan keperluannya terhadap masing-masing. Bidang ini terasas kepada kekuasaan Allah SWT ke atas segala makhluk atau apa yang wujud di dunia ini. Menurut beliau, dalam konteks ini, manusia haruslah mengamalkan kemampuan akal yang ada padanya untuk mencapai peringkat ilmu yang tinggi serta memahami kekuasaaan Yang Maha Esa. Kefahaman yang diperolehi ini akan menjamin kebahagiaan yang ideal di dunia dan akhirat. Jika tidak manusia akan hanya menganggap sesuatu itu hanya untuk keseronakkan dan sesuatu yang sangat berguna secara praktik sahaja sebagai kandungan ke arah kebahagiaan.

Manakala ciri-ciri kebaikan dalam teori pula ialah merujuk kepada kemampuan manusia berfikir secara rasional dan saintifik mengenai hal-hal kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kemampuan yang tinggi di bidang ini akan menghasilkan tamadun yang tinggi yang bersesuaian dengan matlamat ideal sesebuah masyarakat atau Negara serta mengelakkannya daripada ciri-ciri kelemahan dan ketimpangan. Ia akan menghasilkan sistem sosial, ekonomi dan politik yang lebih mantap dan wajar dari segi prinsip-prinsip ideal Negara yang sempurna.

Kekuatan daya berfikir manusia (natiqah) adalah sesuatu yang dahsyat dan unik kerana dapat menembusi hal-hal yang abstrak, membentuk pengertian-pengertian, membezakan antara yang indah dan jelek, menciptakan ketrampilan dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian lahirlah sebuah motivasi yang merupakan proses awal wujudnya kemahuan. Oleh itu, daya motivasi lebih cenderung kepada objek yang mendapat tanggapan dari pancaindera penghayatan dan pemikiran.

PENDIDIKAN

Konsep pendidikan Al-Farabi banyak terilham oleh falsafah Plato, Aristotle dan Plotinus. Menurutnya sifat rohani bukan material tetapi wujudnya setelah adanya badan dan jiwa tidak berpindah-pindah dari satu badan ke satu badan yang lain. Jiwa merupakan kesempurnaan bagi bendayang memiliki kehidupan yang potensi. Seperti juga pandangan tokoh falsafah Cina, Kunfu Tze dan tokoh falsafah Yunani: Socrates, Plato dan Aristotle, Al-Farabi mementingkan peranan pendidikan bagi membentuk warganegara yang ideal. Baginya manusia memang dijadikan bagi mencapai kebahagiaan yang tertinggi Sa’adah. Sebab itu, manusia harus tahu yang dimaksudkan dan terkandung dalam Sa’adah. Manusia juga harus tahu cara untuk mencapai sa’adah. Selain itu, manusia harus tahu mengamalkan cara tindakan yang benar bagi mencapai Sa’adah. Bagaimanapun kerana kejadian manusia tidak sempurna maka dia harus berguru dan dididik kea rah pencapaian ini. Bagi beliau, seorang pendidik haruslah memiliki kecekapan dan ketrampilan untuk mendapatkan kebahagiaan yang tinggi. Oleh itu, seseorang harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan itu, dan bagaimana cara untuk mencapainya sebagai tujuan hidup. Sebagai manusia, ada yang tidak begitu memerlukan bimbingan, tetapi sebahagian besar manusia lainnya sangat memerlukan petunjuk guru.

Dengan demikian ia harus mendapatkan pengajaran, dan Al-Farabi berpendapat bahawa mengajar bererti menciptakan keunggulan secara umum(spekulatif) bagi negara dan bangsa, sedangkan contoh atau penanaman budi pekerti (ta’didb) adalah cara untuk memberi moral yang baik dan pengetahuan tentang seni. Adalah tujuan dari pengajaran adalah untuk membangun bangsa dan Negara agar memiliki kecekapan dalam bidang ilmu penegtahuan. Selanjutnya Al-Farabi mengingatkan bahawa yang dimaksudkan dengan speculative science adalah pengajaran yang dilakukan oleh raja dan pemimpin. Speculative Science harus diajarkan dengan kaedah yang mneyakinkan seperti kaedah logika. Seorang guru juga harus megetahui tentang sesuatu yang diajarkan kepada penduduk yang berbeza-beza. Bagi Al-Farabi, pendidikan ini terbahagi kepada dua iaitu mengajar dan mendidik. Mengajar adalah bertujuan mneganjurkan kecemerlangan di bidang speculative excellent manakala mendidik pula adalah bertujuan membina ketinggian moral serta kemahiran pelbagai bidang saintifik dalam sesebuah masyarakat atau Negara.

KETUA NEGARA ATAU PEMIMPIN

Oleh kerana hidup bermasyarakat dan bekerjasama itu adalah bertujuan memperolehi kesejahteraan dan kebahagiaan, maka penubuhan sebuah Negara adalah perlu bagi mencapai tujuan tersebut. Negara yang paling baik menurut Al-Farabi di panggil Negara Utama. Konsep Negara ini adalah berasal dari Plato iaitu seorang falsafah dari Yunani yang telah menyamakan sebuah Negara adalah seperti tubuh badan manusia. Al-farabi berpendapat, Negara utama adalah sama dengan tubuh badan yang sihat. Seluruh anggotanya saling bekerjasama untuk membantu serta memelihara tubuh badan tersebut supaya sentiasa dalam keadaan yang baik. Setiap anggota tubuh badan saling mengetahui tugas masing-masing dan melaksanakan tugas itu mengikut kadar yang telah ditentukan. Maka tidaklah berlaku tangan mengambil alih tugas kaki dan begitu sebaliknya. Menurut beliau lagi, anggota yang paling penting ialah hati. Ia merupakan pengendali utama bagi anggota-anggota yang lain. Hati ini disamakan dengan pemimpin atau ketua sesebuah Negara. Hanya hati yang baik dan suci sahaja dapat menjadikan anggota tubuh badan yang lain dalam keadaan baik. Manakala masyarakat di samakan dengan anggota-anggota tubuh badan yang lain. Oleh yang demikian untuk menjadikan sebuah Negara yang baik dan sempurna, maka setiap anggota masyarakat perlu mengetahui tugas masing-masing dan mesti berkerjasama antara satu sama lain.

Bagi yang ingin menjadi ketua Negara atau pemimpin al-Farabi menetapkan 12 syarat yang harus dimiliki iaitu sihat anggota badan, baik pemahaman dan pemikiran, cerdik dan bijak, bahasa yang lembut dan baik, mencintai ilmu penegtahuan, tidak ghairah kepada makan, minum dan perkahwinan, mencintai kebenaran dan membenci penipuan, berjiwa besar dan mulia, tidak mencintai harta dan kebendaan, bercita-cita tinggi, berani dan tidak lemah mental, adil dan tidak sukar untuk memimpin dan akhir sekali ialah cintakan keadilan dan benci pada kezaliman. Jelas bagi Al-Farabi bahawa tidak setiap orang berkelayakan yang cukup untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin yang ideal itu haruslah yang paling mendekati sifat-sifat keperibadian yang ada dari para nabi. Memandangkan tidak mungkinnya tercapai dua belas kelayakan-kelayakan di kalangan manusia biasa maka Al-Farabi menyatakana bahawa sesiapa yang paling banyak memenuhi sifat-sifat ini, dialah yang harus memimpin. Pimpinan seseorang begini akan membawa masyarakat atau Negara lebih hampir lagi kepada model masyarakat atau Negara sempurna. Perubahan pucuk pimpinan tidak seharusnya mengubah arah tujuan dan perkembangan masyarakat atau Negara berkenaan kerana ia diasaskan kepada prinsip bukan kepada kehendak sebarang individu.

NEGARA IDEAL

Negara yang ideal selalunya berkaitan dan dilihat melalui kedaan Negara yang mempunyai masyarakat yang sangat prihatin dan berdisiplin dalam meneruskan kehidupan. Hal ini adalah kerana Negara yang ideal adalah terbina di atas asas-asas matlamat sa’adah, prinsip-prinsip unggul yang disanjung oleh masyarakat, warganya yang telah dididik dan disosialisasikan dengan nilai-nilai murni dan dipandu oleh pemimpin-pemimpin dari kalangan yang paling berkelayakan dalam Negara tersebut. Falsafah teori politik Al-Farabi juga dapat mengawal teori dengan menentukan kriteria pemimpin yang ideal, selanjutnya bagaimana terbentuknya kota utama dengan pemimpin ideal sesuai dengan kriteria. Selain itu, apa yang lebih penting dalam kaitannya ialah penyelenggaraan pemerintahan kota utama adalah pentadbiran pemerintahan. Terdapat lima kriteria yang dianggap berhak memegang kembali administrasi pemerintahan yang bijak, penterjemah, juru nilai,pejuang dan orang kaya.

NEGARA SETENTANG DENGAN NEGARA TERBAIK

Tokoh falsafah Al-Farabi juga ada menyatakan tentang perbezaan antara Negara setentang dan Negara terbaik. Di sini terdapat perbezaan yang kita boleh lihat bersama-sama. Seperti mana juga pendekatan Plato dan Aristotle, Al-Farabi juga menghuraikan ciri-ciri Negara yang mempunyai sifatnya yang setentang atau berlawanan dengan ciri-ciri Negara ideal. Yang dikatakan dengan Negara setentang ini ialah segala perbuatan adalah amat bertentangan dengan Negara ideal. Contohnya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dari negara setentang adalah bersifat negatif jika ingin dibandingkan dengan Negara terbaik. Oleh hal yang demikian, apabila perbuatan sudah mempamerkan perbuatan negatif, maka secara tidak langsung kesan yang akan timbul terhadap masyarakat Negara setentang juga adalah bentuk dan berunsurkan kesan negatif kepada negaranya.

Al-Farabi juga telah mneyenaraikan empat kategori Negara-negara jenis ini iaitu Negara jahil atau bodoh, Negara fasiq, negara menyeleweng, dan Negara sesat. Kesemua ciri-ciri dalam Negara yang telah disenaraikan oleh al-Farabi ini dapat dilihat daripada rakyatnya yang jahil tentang segala ilmu pengetahuan dan kebaikan yang ada dalam kehidupan yang boleh diguna pakai oleh setiap individu mansyarakat. Selain itu ciri-cirinya juga dapat dilihat melaui keadaan sosial yang buruk, taraf hidup yang rendah, ketidak-stabilan politik, ekonomi dan sosial, akhlak yang rendah, penindasan yang berleluasa dan sebagainya. Manakala jika hendak dibandingkan dengan konsep Negara yang terbaik, rakyatnya yang sangat megamalkan sikap tolong-menolong, toleransi dan segala yang bersifat positif. Selain itu masyarakat Negara yang terbaik juga tidak jahil dalam ilmu pengetahuan. Mereka sentiasa mengambil berat tentang ilmu pengetahuan dan tidak akan merasa ketinggalan. Menurut Idris Zakaria (1986) konsep Negara-negara ideal dan Negara setentang dengannya lebih diperincikan lagi dalam karya Al-Farabi iaitu siasah al- Madaniyah.

HAK INDIVIDU

Hak individu juga telah disentuh oleh tokoh Al-Farabi. Dalam hak individu ini Al-Farabi telah menolak sifat individualistik. Hal ini adalah kerana sifat seperti itu tidak perlu ada dalam diri seseorang individu sekiranya seseorang itu ingin maju kehadapan. Sikap ini juga tidak perlu ada dalam diri seorang pemimpin atau pemerintah agar Negara yang dibina tidak menghadapi masalah. Beliau juga tidak berhajat untuk memperjuangkan kebahagiaan orang perseorangan dalam Negara tetapi kebahagiaan bersama yang dinikmati bersama hasil daripada usaha kolektif. Beliau juga tidak gemar akan sikap mementingkan sendiri, ini adalah kerana sikap mementingkan diri tidak akan mencapai kejayaan dan kebahagiaan dalam meneruskan kehidupan malah sikap ini akan memburukkan lagi kehidupan. Seseorang individu juga berhak menyatakan pendapat dan membuat pilihan dalam kehidupan mereka masing-masing supaya kehidupan mereka tindakan dipengarauhi oleh beberapa keadaan yang tidak diigini. Kerana itu, beliau menekankan menolak sikap pentingkan diri sendiri. Menurut Idris Zakaria lagi, dengan keupayaan berfikir yang ada pada setiap individu, dia harus dapat menggerakkan keupayaan-keupayaan yang lain pada dirinya seperti tenaga makan, perasaan, kemahuan dan ingatan misalnya ke arah mencapai sa’adah.

PERBANDINGAN FALSAFAH POLITIK AL-FARABI DAN PLATO.

LATAR BELAKANG PLATO

Nama Plato sebenar ialah Aristokles. Plato dilahirkan dan dibesarkan pada zaman perang Pelopnesos pada 404 S.M. Plato adalah warga Athens dan dilahirkan dalam keluarga bangsawan. Gelaran Plato diberikan disebabkan oleh daya fizikal beliau kerana dahinya dan bahunya yang lebar. Beliau telah diberikan gelaran tersebut dari seorang jurulatih senaman beliau. Dalam bahasa Yunani pulak nama Plato berasal dari kata benda iaitu ‘ platus’ yang memberi makna kelebaran atau dari kata asal yang lebar. Socrates telah menjadi guru dan sahabat kepada beliau. Oleh demikian falsafah Yunani banyak mempengaruhi corak pemikiran Plato antaranya ia menukar falsafah Yunani awal kepada asas falsafah Barat sebagaimana yang terdapat pada masa kini. Plato telah meninggal ketika berumur 80 tahun dan sewaktu hayat beliau dia tidak pernah mendirikan rumah tangga.

Falsafah politik Plato.

Plato mempunyai pelbagai falsafah sepanjang hayat hidupnya. Antara falsafah beliau ialah berkaitan Idealisme. Plato percaya bahawa idea merupakan realiti yang sebenarnya daripada segala perkara yang lain dan ia dapat dikenal melalui pancaindera yang berfungsi melihat, mendengar, merasa dan sebagainya. Falsafah politik Plato yang utama dan terdapat dalam terjemahannya dalam bahasa Inggeris ialah Republic and The Laws. Republic menghuraikan ciri-ciri negara idea yang diatur berlandaskan konsep keadilan (juctice) sementara The Laws menerangkan tentang beberapa negara kota yang diperintah secara berperlembagaaan. Tradisi falsafah politik telah menghasilkan aliran Platonism. Aliran ini terasas kepada kandungan-kandungan utama dalam falsafah politik Plato, konsep-konsep tertentu dalam falsafahnya dan tradisi pemikiran tokoh-tokoh yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Plato walaupun pemikiran mereka tidak sama dengan Plato.

Dalam Republic, Plato telah menjelaskan tiga struktur politik iaitu monarki ( pemerintah oleh raja dan juga ahli falsafah), oligarki (pemerintahan oleh sekumpulan elit) dan demokrasi (pemerintahan oleh massa). Beliau juga menghujah kelemahan sistem timokrasi yang mementingkan pangkat dan pencapaian individu, oligarki yang berpunca daripada kuasa kekayaan, dan demokrasi baginya pemerintahan sesuka hati tanpa bijaksana.

Plato juga menghuraikan 3 kelompok utama di kalangan warga negara kotanya iaitu kelompok elit yang berbentuk kumpulan pemimpin serta pentadbir, kelompok pahlawan atau tentera yang bertanggungjawab mempertahankan negara kota secara fizikal, dan kelompok massa yang masing-masing mempunyai pengkhususan kerjaya sendiri. Dengan itu, semua negara kota ideal Plato ini menikmati khidmat yang terbaik dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Bagi Plato inilah keadilan sosial. Plato tidak menolak institusi hamba abdi dan menganggapnya sebahagian daripada struktur kemasyarakat.

Keadilan menurut Plato adalah satu dari sifat kemanusiaan. Ia wujud dalam keadaan harmoni dengan jiwa manusia. Dengan itu negara kota yang ideal menyelaraskan kepentingan-kepentingan dan matlamat-matlamat manusia yang berbeza dan pelbagai. Selain itu, beliau jugak menggalakkan prinsip keadilan etika dan kecemerlangan prestasi dalam setiap bidang. Plato juga meyarankan penghapusan konsep keluarga dan penapisan karya-karya dan sastera dan seni terutamanya bagi golongan pentadbir dan tentera. Ini ialah bagi memastikan supaya mereka sentiasa berkhidmat dengan rasional tanpa pilih kasih.

Falsafah politik Plato ini membawa kepada konsep raja yang juga seorang ahli falsafah (philospher-king) ini bermaksud memastikan bahawa penggubalan undang-undang dan pembuatan dasar dipertanggungjawabkan kepada kalangan yang paling berkelayakan.

Dalam The Laws pula, Plato mencadangkan beberapa cadangan perlembagaan. Satu daripadanya ialah beliau mencadangkan satu pemerintahan model campuran, oligarki terhad seperti yang kemudiannya dicadangkan oleh Machievelli.

Perbandingan falsafah politik Al-Farabi dan Plato.

Al-Farabi dikatakan dipengaruhi oleh falsafah Greek terutama di dalam falsafah politik Plato dan Aristotle. Watt berpendapat falsafah politik Al-Farabi dari sudut umumnya disifatkan sebagai berasas atau bersumber dari Republic and The Laws oleh Plato. De Boer dalam kajiannya telah menyimpulkan bahawa Al-Farabi berteori mengenai konsep ketua negaranya adalah sama seperti yang diutarakan oleh Plato iatu ahli falsafah yang menjadi ketua atau pemimpin.

Namun begitu, terdapat beberapa perbezaan di antara falsafah politik Al-Farabi dan Plato. Falsafah politik Al-Farabi lebih bertunjangkan Islam sebagai asas dalam pemikiran falsafahnya manakala Plato lebih kepada pemikiran idealisme. Seterusnya perbezaan antara teori kemasyarakatan dan kenegaraan Al-farabi dan Plato ialah Al-Farabi berpendapat bahawa masyarakat atau negeri diistilahkan sebagai kamilah sughra, kamilah Wusta’ dan kamilah ‘Uzma. Kamilah Sughra bersamaan dengan konsep city sebagai satu unit politik yang terkecil yang lebih jelas disebut a polis. Sementara itu Plato tidak memberikan satu skop kenegaraan yang luas seumpama itu. Beliau hanya sekadar memerhatikan negara atau negeri Greek atau wilayah-wilayahnya sahaja. Konsep kenegaraanya ternyata masih tertakluk pada batasan-batasan sempit geografi. Bangsa manusia atau keturunan yang lain daripada Greek dianggap sebagai kaum barbar yang lebih rendah tarafnya.

Perbezaan antara teori keadilan Al-farabi dan Plato ialah Al-farabi tentang persoalan sejagat yang lahir bersama wujudnya manusia. Pada tanggapan Al-farabi, keadilan adalah terdiri daripada dua paksi iaitu vertical dan horizontol. Beliau berpendapat bahawa paksi vertical iaitu keadilan Allah. Keadilan ini sebenarnya berkait rapat dengan sifat-sifat lain atau hakikat Allah S.W.T. dalam kitab Al-Madinah al-Fadilah telah menerangkan tentang sifat-sifat Allah S.W.T yang berlainan daripada sebarang makhluk. Allah menjadi sebab kepada kewujudan alam ini dengan perkataan lain, alam ini adalah bukti mutlak tentang kewujudan Allah S.W.T yang beliau sebut dalam istilah falsafah al-mawjud al-Awwal. Manakala paksi horizontol pula ialah keadilan sosial. Dalam perancangan dan pembinaan sebuah negara, keadilan adalah salah satu daripada idea perjuangan yang utama selain masalah persamaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Keadilan dalam konteks masyarakat lebih tepat lagi disebut keadilan sosial. Menurut Plato plato pula konsep keadilan ialah suatu dari sifat kemanusiaan. Beliau berpendapat bahawa keadilan wujud dalam keadaan harmoni dengan jiwa manusia. Dengan itu, negara kota yang ideal menyelaraskan kepentingan dan matlamat manusia yang berbeza dan pelbagai. Bagi beliau lagi untuk mewujudkan keadilan sosial, setiap bidang haruslah mengamalkan konsep keadilan dimana setiap warga negara kota ideal ini bukan sahaja mengamalkan keadilan dalam erti kata mmeberi sumbangan terbaik kepada masyarakat dan menikmati khidmat terbaik dari semua pihak.

Sistem sosial juga mempunyai perbezaan antara tokoh falsafah politik Al-Farabi dan Plato. Menurut Plato, beliau mengemukakan sistem komunis dan yakin terhadap kemampuan sistem ini dalam mengubah dan memperbaiki institusi sosial dan struktur pemerintahan Greek iaitu di mana terhapusnya institusi keluarga iaitu satu daripada unit-unit masyarakat dan negara. Secara ringkasnya sistm ini menerangkan tentang larangan hak milik peribadi iaitu harta dan keduanya ialah penghapusan kelamin. Manakala menurut Al-farabi, di dalam teori kemasyrakatannya telah menekankan konsep keluarga(al-Manzil) sebagai satu unit masyarakat yang terkecil. Penegasan Al-Farabi ini menunjukkan bahawa beliau tidak mahu ummah dibentuk menurut ciri-ciri sosial Plato itu. Pendekatan Al-Farabi ini lebih mendekati pendekatan islam daripada Plato yang berunsur Komunisme

Dari aspek politik pula, Al-Farabi juga mempunyai idea-idea tersendiri dalam perancangan teori politiknya. Al-Farabi mengambil lunas-lunas islam dan diterapkan dalam falsafah politiknya. Al-Farabi telah bertindak memisahkan antara sebuah negara dengan negara yang lain berasaskan faktor-faktor pemikiran iaitu ideologi dan tingkahlaku atau dengan kata lain akhlak ummahnya. Hakikat ini berlainan dengan pendekatan Plato yang menjadikan perlembagaan atau political consitution itu sebagai kriteria ukuran dan penilaian. Bagi pendapat Plato, bagi mencapai masyarakat sempurna bentuk pemerintahannya ialah aristokrasi iaitu satu pemerintahan yang terbaik, para cendekiawan memerintah dengan bijaksana dan penuh keadilan. Manakala Al-farabi pula telah memilih pendekatannya sendiri dengan menetapkan faktor ideologi dan akhlak rakyat sebagai faktor penentu dalam pengelasan ini.

Perbezaan dari segi teori ketua negara menurut pendapat Al-Farabi, beliau tidak bersetuju dengan aristokrasi seperti yang disukai Plato kerana dalam sistem ini seorang pemimpin yang berkuasa. Bagi Al-farabi, jika tidak terdapat sifat-sifat yang berbilang itu, ia perlu diganti oleh orang lain. Pengganti itu jika dua orang perlu memiliki syarat-syarat tertentu jika tidak juga terdapat pada dua orang sebaliknya ada pada satu kumpulan manusia, maka kumpula tersebut adalah barisan pemimpin yang baik dari negara itu. Ertinya beliau tidak menghadkan seorang sahaja secara total untuk menjadi pemimpin.

KESIMPULAN

Kesimpulannya falsafah politik Al-Farabi dan Plato merupakan perbicaraan dunia peradaban besar dunia iaitu peradaban islam yang bertunjangkan wahyu dan peradaban Barat hasil pencarian dan jumpaaan manusia sendiri berasaskan kekuatan daya akal fikiran. Walaupun terdapat banyak persamaan pemikiran falsafah politik kedua-dua tokoh ini, tetapi kedua-duanya menggunakan mekanisme yang berbeza-beza. Jika hendak disifatkan adanya keseragaman antara pemikiran dan metod Al-Farabi dengan pemikiran dan metod Plato terutama sekali mengenai politik ini adalah agak sukar.

INDIA DAN JEPUN

1.1 PENGENALAN

Dalam skop penulisan ini, kita melihat bagaimana prestasi dan cabaran oleh parti dominan di India dan Jepun. Selanjutnya, akan diberi tumpuan kepada Parti Kongres dan Liberal Demokratik Parti (LDP). Oleh hal demikian, penulisan ini berpandukan kajian lepas yang telah dijalankan oleh penulis berdasarkan tajuk yang menjelaskan sinario tersebut. Sehubungan dengan itu, tajuk ini telah dijalankan melalui penulisan tesis yang bertajuk kebangkitan semula Parti Kongres (1) Satu kajian kes parti dominan dalam perlembagaan sistem demokrasi India yang telah ditulis oleh Lim Tow Chan dalam menganalisis tajuk tersebut. Misalnya dalam kajianya, beliau melihat dan menganalisa dengan terperinci mengenai perubahan sistem satu parti dominan kepada sistem banyak parti di India. Walaubagaimanapun sejak ia ditubuhkan pada tahun 1985, Parti Kongres telah muncul sebagai parti dominan yang telah menguasai politik India. Parti-parti yang lain adalah kecil serta lemah dan tidak mampu untuk memberikan cabaran kuat kepada Parti Kongres.

1.2 PRESTASI PARTI KONGRES

Sesungguhnya parti Kongres dan kerajaan India telah menjadi begitu rapat perhubunganya sehingga rakyat menerima parti itu sebagai kerajaan yang asal. Kita dapat melihat prestasi parti ini dimana telah mengalami kekalahan dalam pilihanraya pada tahun 1977. namun, ia masih dianggap sebagai parti yang dominan. Jangkaan tersebut dianggap tepat apabila parti Janata yang memenangi pilihan raya tersebut pada tahun 1977 melalui pakatan dengan parti yang lain yang telah tewas pada tahun 1980. Parti Kongres telah memenangi pilihan raya tersebut dan meneruskan dominasinya. Pakatan pembangkang tidak dapat bertahan lama kerana tidak bersefahaman dikalangan mereka.

Apabila India mencapai kemerdekaan Kongres telah berubah menjadi sebuah parti politik yang aktif. Parti tersebut memperoleh sokongan daripada rakyat kerana perjuanganya dalam menuntut kemerdekaan. Oleh hal demikian, parti tersebut telah menjadi dominan pada pilihan raya tahun 1952. Parti tersebut telah memenangi 346 daripada 439 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Parti tersebut juga memenangi 2246 daripada 3283 kerusi di perhimpunan negeri atau 68.8.4% daripada keseluruhan kerusi . Hanya terdapat perubahan sedikit pada peratusan tersebut dalam pilihan raya seterusnya, kecuali 1967 dan 1977. Malahan Kongres tidak pernah mempunyai monopoli kuasa dalam kerajaan tetapi Kongres sentiasa memerintah di pusat dan semua negeri kecuali di Kerala sehingga 1967. (Kothari: 1970: 171).

Namun begitu, kita juga dapat melihat prestasi politik di India melalui politik permuafakatan walaubagaimanapun ia hanyalah bersifat sementara. Parti-parti politik bergabung hanya untuk matlamat jangka masa pendek semata-mata untuk menjatuhkan parti Kongres (1). Selepas kemerdekaan Kongres (1) dapat ditewaskan dalam tahun 1977, perpaduan dan kerjasama antara mereka mulai pudar dan pakatan itu pun berpecah menyebabkan Kongres (1) kembali berkuasa pada tahun 1980. Walaubagaimanapun, kerajaan campuran hasil gabungan parti-parti pembangkang telah mengalami krisis dalaman yang teruk sehingga membawa kekalahanya didalam pilihan raya tahun 1991.

1.3 CABARAN PARTI KONGRES

Berdasarkan dalam penulisan yang dikemukakan oleh Lim Tow Chan (1983) Parti Kongres sememangnya mempuyai cabaran dalam menempuhi arena politik di India. Cabaran yang dihadapinya bukan sahaja di peringkat dalaman malah luaran juga turut berlaku. Oleh hal demikian, Parti Kongres memang tidak terlepas dengan masalah yang berlaku dalam parti mereka termasuklah perpecahan dalam parti kerana perbezaan pendapat, ideologi, agama, mahupun budaya masyarakat yang berbeza memudahkan perpecahan berlaku. Ditambah pula dengan jumlah penduduk yang ramai yang selalu menuntut hak mereka misalnya dalam ekonomi, pendidikan, prasarana, agama dan sebagainya. Disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak menentu maka, krisis antara parti dengan masyarakat juga kerap berlaku. Maka dengan itu, tidak hairanlah jika kita mendengar ada dikalangan pemimpin parti terpaksa meletak jawatan atau membatalkan niat untuk bertanding.

Kita juga boleh melihat melalui penulisan ini, parti Kongres merupakan parti yang dominan di India, sudah tentunya mempunyai persaingan dalam parti itu sendiri dan bagaimana parti tersebut berkeupayaan untuk menyerap pelbagai golongan atau gerakan ke dalam badannya. Selain itu juga, cabaran yang dihadapinya melalui perbezaan budaya yang telah menyebabkan masyarakat India tidak bersatu-padu. Beliau juga menjelaskan bahawa masyarakat yang mempunyai ideologi yang berbeza akan menyukarkan sesebuah parti untuk bergerak. (Jones: Ogos 1968: 460).

Cabaran yang dapat dijelaskan dalam politik parti Kongres ialah berkenaan dengan golongan elit politik yang tidak mampu untuk memenuhi segala permintaan dan kepentingan pelbagai kumpulan etnik. Sehubungan dengan itu, bagi menjelaskan cabaran ini, maka setiap pemimpin haruslah berupaya mengelakan keadaan berpecah-belah dan huru-hara serta mampu menyatupadukan rakyat. Usaha ini, mestilah memerlukan perundingan diantara pemimpin kumpulan etnik.

Selain itu, sejauhmana komitmen para pemimpin untuk mengekalkan sistem politik yang telah sedia wujud dan memelihara kestabilan. Seterusnya para pemimpin harus menyedari natijah pembahagian kuasa politik dan ekonomi sesama mereka. (Lijphart 1969: 216)

Sesungguhnya, para pemimpin perlu memainkan peranan penting untuk mewujudkan kestabilan dan keamanan dalam negara. Sekiranya setiap pemimpin sentiasa membangkitkan isu-isu yang berbau perkauman. Semestinya ia akan mewujudka suasana yang tidak selesa antara hubungan etnik dalam masyarakat.

1.4 PARTI LIBERAL DEMOKRATIK (LDP)

1.4.1 PENGENALAN

Beralih kepada Parti Liberal Demokratik atau (LDP). Merupakan satu kajian yang telah banyak penulis lakukan misalnya, pengkaji-pengkaji seperti Robert A Scalapino dan Junnosuke Masumi (1964), Warren M Tsuneishi (1966), Thedore Mc Nelly (1972) dan Gerald L Curtis (1988). Sememangnya, banyak pengkajian yang telah dibuat oleh penulis tersebut dapat menjelaskan kepada kita bahawa parti politik di Jepun mempunyai sejarah tersendiri yang situasinya agak berbeza dengan negara-negara yang lain. Sesungguhnya, kajian yang berbentuk akademik mengenai perkembangan politik Jepun, tetapi setiap kajian yang mempunyai kekuatan dan kelebihan tersendiri dari segi analisis, kerangka, teori, dan melihat politik negara Jepun dari sudut yang berbeza.

1.4.2 PRESTASI (LDP)

Dengan melihat kepada kajian Robert E. Ward (1978) dalam kajianya memfokuskan bagaimana berlakunya perkembangan dalam pemilihan Perdana Menteri. Sifat-sifat dan kualiti seseorang pemimpin politik Jepun selepas perang dunia kedua sukar dinilaikan kerana pemimpin politik Jepun berhadapan dengan berbagai-bagai rintangan seperti kesan peperangan dunia, kekalahan yang dialami dalam peperangan dan pendudukan pihak tentera Bersekutu. Jawatan seseorang pemimpin politik merupakan satu jawatan yang mencabar dan memerlukan berbagai kemahiran yang tinggi. Kepopularitian seseorang pemimpin bukan diukur sebanyak mana dia telah bersemuka dengan rakyat, tetapi apakah yang telah dia sumbangkan untuk rakyat sebagai pemimpin yang berkebajikan.

Kita sedar bahawa, parti LDP merupakan sebuah parti yang cukup kuat pada tahun 1955. Ia merupakan sebuah parti bukan sahaja utuh tetapi kedominanya dalam arena politik tidak dapat dipertikaikan. Kedominanya sehingga tidak dapat dikalahkan oleh pihak pembangkang. Para pemimpin LDP telah menyedari bahawa untuk menjadi sebuah negara yang berkuasa di rantau Asia. Mereka haruslah memperkukuhkan dengan kekuatan sebuah negara dari segi ekonomi dan sosial. Dengan pelaksanaan sedemikian, maka kemajuan dalam pelbagai bidang dapat dicapai termasuklah dalam pendidikan, prasarana, budaya, politik dan sebagainya. Hal ini akan melahirkan sebuah negara yang disanjungi samaada di Asia sendiri mahupun diseluruh dunia kerana kemampuanya mencapai kemajuan dengan hanya mengambil masa yang singkat.

Kalau kita melihat parti LDP telah memperolehi kejayaan besar dalam dewan perwakilan dan dewan penasihat. selain mendapat kepercayaan rakyat melalui pilihan raya. LDP juga telah mencapai satu keajaiban dalam ekonomi dan keajaiban ini telah berlaku pada tahun 1950-1060- an. LDP telah disifatkan oleh rakyat jepun sebagai payung keselamatan kerana dapat melindungi rakyat daripada kemiskinan, kemunduran, dan berjaya menstabilkan keadaan ekonomi Jepun pada waktu tersebut. Selain itu pada tahun 1973 negara menghadapi masalah kegawatan ekonomi, sehingga tahun 1991 LDP masih dapat mempertahankan kekuasaan mereka dan menyelesaikan masalah tersebut dengan berkesan.(Geland 1988:5-6)

Walaubagaimanapun, berdasarkan penulisan yang dibuat oleh pengkaji, ada menerangkan bagaimana hegemoni LDP telah berakhir dengan kejatuhanya pada tahun 1993. Ketika itu Perdana Menteri bernama Kichi Miyazawa, yang merupakan presiden LDP ke-15 telah gagal menyelesaikan masalah skandal wang yang telah sampai ke tahap kritikal yang telah melanda ahli-ahli kabinetnya. Walaubagaimanapun, kajian ini memperlihatkan kepimpinan parti LDP telah mengalami kejatuhan yang disebabkan oleh kelalaian ahli-ahli politiknya sendiri.

1.4.3 CABARAN (LDP)

Selanjutnya akan melihat berdasarkan penulisan yang telah dijalankan berkenaan skop ini dengan melihat bagaimana (LDP) Sememangnya mempuyai cabaran yang tersendiri yang telah berlaku dalam politik mereka sama ada kita sedar atau tidak ia telah merubah sinario parti tersebut apabila berlaku krisis dalaman dan luaran parti. Kita juga dapat melihat bagaimana berlakunya kejatuhan parti (LDP) Gagal mengekalkan kuasanya sebagai parti dominan di Jepun setelah berjaya memerintah Jepun selama 38 tahun. Adakah disebalik kejatuhan tersebut telah dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau wujud masalah dalaman yang mempengaruhi berlakunya perpecahan parti.

Antara cabaran dihadapinya semasa keimpinan Koizumi LDP yang terpaksa berdepan dengan ahli yang pro kepada perubahan dan satu lagi puak yang anti kepada perubahan. Perkara inilah yang menjadi cabaran utama kepada parti LDP kerana ada dikalanganya yang berbeza pendapat dalam parti tersebut. Oleh hal demikian, apabila perkara ini berlaku ia boleh menyebabkan perpecahan dikalangan rakyat Jepun kerana parti telah tidak sehaluan denganya. Seterusnya membawa kepada kemerosotan sokongan daripada rakyat. Ada juga pendapat yang mengatakan Koizumi gagal membawa perubahan dari segi ekonomi terhadap negara Jepun.

Selain itu, Ryosuke Ishii (1980) dalam kajianya memfokuskan bagaimana cabaran jawatan Perdana Menteri itu terjadi terutamanya sebelum perang dunia kedua. Pada tahun 1918 apabila kabinet Terauchi digulingkan, Hara Satoshi, Presidentnya Seiyukai telah mengambil kesempatan dan mementuk kerajaan. Selepas Hara dibunuh pada tahun 1921, satu kabinet baru telah disusun oleh Dewan Golongan Bangsawan dengan Kiyoura Kiego sebagai Perdana Menteri. Selepas kabinet Kiyoura meletakkan jawatan, Presiden Kanseikai, Kato Takaai telah menjadi Perdana Menteri dan ahli-ahlinya telah mendapat jawatan dalam politik Jepun pada ketika itu.

Selain itu, apabila pembangkang telah mengambil alih arena politik Jepun kerana terdapatnya banyak kelemahan dalam kalangan parti (LDP) Misalnya, gagal menyelamatkan ekonomi, krisis skandal wang dan sebagainya telah menyebabkan pembangkang bertambah kuat disamping telah mendapat sokongan dari rakyat yang telah mula membenci LDP kerana gagal mengutamakan kebajikan kepada rakyat Jepun. Tambahan pula skandal ini telah menjadi isu utama daripada pembangkang untuk menyebarkan dakyah kepada masyarakat supaya memberontak membenci pemimpin LDP ketika itu. Selain itu dasar yang telah dibuat daripada pemimpin yang telah membuka pintu kepada Amarika Syarikat telah membuatkan rakyat tidak berpuas hati kerana memaksa ekonomi Jepun membuka pintu dengan lebih luas terhadap ekonominya.

Sesungguhnya, parti LDP sememangnya telah mencapai kejayaan dan juga kejatuhan dalam politiknya. Ini menunjukan bahawa dalam politik mengambarkan kepada kita bahawa jatuh dan bangun pemimpin itu adalah perkara biasa dalam sinario politik Jepun atau di mana sahaja. Ditambah lagi dengan situsi yang berlaku di negara jepun apabila kegagalan USA melancarkan satelit pengintip, pada 1 mei 1960, kapal terbang U-2 yang telah digunakan untuk mengawal keselamatan negara Jepun telah jatuh terhempas berdekatan dengan bangunan DIET. Kejadian ini telah menguatkan lagi hujah parti pembangkang untuk menolak rancangn Jepun untuk menandatangani perjanjian dengan USA. Hal ini ternyata gagal sama sekali kerana tidak dapat mengawal keselamatan di Rantau Asia. (Schaller 1997: 149-150)

1.5 KESIMPULAN

Konklusinya, jelaslah kepada kita bahawa selain banyaknya kajian yang telah dibuat oleh pelbagai penulis mahupun tokoh akademik dalam negara mahupun luar negara berkenaan yang telah menjelaskan bagaimana sinario politik negara India dan Jepun dapat dijadikan sebagai rujukan disamping panduan kepada penulis yang lain untuk membuat rujukan penulisan ilmiah. Jelaslah, bahawa kedua-dua pergerakan politik kedua-dua negara tersebut mempunyai sejarah tersendiri yang mana telah merubah cara pemikiran, ideologi mereka untuk menjadikan sebuah negara yang maju dan berwawasan. Walaubagaimanapun, apa yang berlaku dalam situasi politik tersebut sememangnya dipengaruhi oleh kuasa di tangan rakyat apabila rakyat membenci mana-mana peminpin maka pilihan raya akan dijadikan sebagai kayu ukur terhadap pemimpin. Oleh hal demikian, untuk menjaga hati rakyat, maka pemimpin haruslah mengutamakan kebajikan rakyat bagi memgekalkan kuasa dalam sesebuah pemerintahan.

1.6 RUJUKAN

Amar Singh . S. Charan Singh. 1993. Perubahan dari sistem satu parti dominan kepada sistem banyak parti di India; kajian khusus ke atas pilihanraya tahun 1977 dan1989. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Lim Tow Chan. 1983. Kebangkitan parti Kongres (1); Satu kajian kes parti dominan dalam perkembangan sistem demokrasi di India. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Scalapino, R.A. dan Junnosuke Masumi. 1971. Parties and politics in contemporary Japan. London. University of Califonia Press.

Ryosuke Ishii. 1989. Sejarah institusi politik Jepang. Penerbit PT Gramedia Jakarta.

ESTETIKA


Perkataan estetika berasal dari perkataan Yunani iaitu ‘aisthesis’ yang membawa makna kepekaan. Istilah ini memberi tumpuan hanya kepada hal-hal yang bersangkutan dengan ungkapan indah dan keindahan. Teori estetik menumpukan kepada hal-hal berkenaan rasa keindahan dalam sesebuah hasil seni ciptaan manusia seperti sesebuah hasil karya, tidak kira apa sahaja bentuk seni samada seni rupa (terutamanya seni halus) dan rekabentuk (lukisan, arca, grafik, fesyen, catan, hiasan dalaman, lanskap, senibina dan lain-lain), seni muzik, seni sastera dan sebagainya. Istilah estetik mula diperkenalkan oleh Alexander Baumgarten (1714-1762), seoarang ahli falsafah Jerman.

Pada awalnya sehingga kini pun pengkajian estetik sebenarnya tertumpu dalam bidang seni halus dan sastera. Namun bidang kesenian lain tetap akan diperkatakan dalam bidang estetik. Ahli falsafah yang banyak membentuk dan memperkemas pengertian estetik ialah George Wilhelm Friedrich (1770-1831). Estetik adalah sebahagian daripada bidang ilmu falsafah yang luas. Konsep estetik ialah konsep yang agak lewat sedikit kelahirannya dalam falsafah. Konsep ini wujud sebagai akibat daripada rancaknya perbincangan tentang teori keindahan dan teori seni yang merupakan tajuk kembar dalam sejarah pemikiran manusia.

Plato memperkatakan kedua-dua teori keindahan atau teori seni melalui karya-karya dialognya seperti Ion, symposium, Sophist, Laws dan Phaedrus. Sehingga kurun ke-18, ahli-ahli falsafah memusatkan perbincangan kepada ciri-ciri semulajadi keindahan. Akan tetapi setelah kurun ke-18, ruang lingkup intipati keindahan mula diperluaskan oleh ahli-ahli falsafah dengan memperbincangkan konsep-konsep baru seperti rasa ketakjuban (sublime). Pada waktu yang sama, beberapa orang ahli falsafah seperti Shaftsbury, Burke dan Kant muncul mengembangkan teori cita rasa yang membantu mereka menganalisis pengalaman seseorang sewaktu mengalami rasa keindahan, ketakjuban dan fenomena-fenomena lain yang berhubungkait dengan alam semulajadi dan seni. Lantas teori keindahan diketepikan dan tempatnya digantikan dengan estetik. Menjelang akhir abad ke-19, perkataan “estetika” digunakan kepada pergerakan-pergerakan tertentu dalam pelbagai bentuk seni dan terutamanya kepada pergerakan penulis dan seniman yang dihubungkan dengan slogan “Seni Untuk Seni” (Art for art’s sake).

Menurut karyawan seni Barat, seni terbahagi kepada dua bahagian iaitu i) Seni untuk seni ii) Seni untuk masyarakat.

i) Seni untuk seni

Seni untuk seni membawa maksud segala ciptaan seni adalah bertujuan untuk seni sahaja. Seniman bebas menghasilkan karya untuk apa-apa tujuan sahaja, sama ada ia mengandungi mesej positif atau negatif. Dengan itu, seniman boleh mencipta sesuatu seni tanpa difahami oleh orang lain serta penggunaan bahan penciptaan yang menyalahi etika kemanusiaan. Falsafah “seni untuk seni’’ boleh menjerumuskan diri seniman ke lembah khayalan. Seterusnya, memperhambakan diri secara fanatik kepada seni. Ia lebih berasaskan kepada perasaan bukan kepada akal yang rasional. Seni untuk seni juga boleh dilihat dari segi kesusasteraan iaitu dengan melihat hubungannya dengan masyarakat. Oleh sebab penekanan utama di sini ialah kesan yang mungkin ditimbulkan oleh kesusasteraan ke atas pembacanya (atau penonton bagi persembahan drama), teori seumpama ini sering dikatakan sebagai teori pragmatik (yang mempunyai hubungan dengan kesan praktis). Begitu juga oleh sebab kesan ini sering dianggap sebahagian besarnya sebagai bersifat emosi, kadang kala teori ini juga dikatakan teori kesan (emosi, perasaan atau mood).

Tujuan utama kesusasteraan ialah untuk menawan perasaan khalayak, untuk membangkitkan tindakbalas, emosi yang hebat dan dengan itu dapat memberikan kepuasan. Daripada satu segi timbulnya anggapan bahawa pembaca atau penonton terlibat secara sepenuhnya dengan watak-watak itu sehingga rasa identiti dirinya lenyap atau hapus sama sekali. Daripada segi yang lain muncul pula teori pembaca atau penonton tinggal terpisah secara “jarak psikik” (psychical distance) diantara diri dengan karya itu, sehingga dia sentiasa menyedari hakikat bahawa dia tidak berdepan dengan kehidupan itu sendiri tetapi dengan sebuah hasil seni. Horace dalam ArtsPoetica menyatakan bahawa penyair samada mengajar atau menghibur, sebaik-baiknya sekaligus menggabungkan sesuatu yang bermanfaat (utile) dengan sesuatu yang indah dan menyeronokkan (dulce).

ii) Seni untuk masyarakat

Falsafah “seni untuk masyarakat’’ adalah lebih kepada penciptaan seni yang mudah difahami oleh masyarakat apabila melihatnya walaupun tanpa melihat judul karyanya lebih kepada pengajaran. Hasil karya yang dicipta mempunyai mesej sebagai pengajaran kepada masyarakat. Oleh kerana ini, karya jenis ini mempunyai tema sendiri seperti bertemakan politik, sosial, keagamaan, alam sekitar dan sebagainya. Seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang merangkumi aspek-aspek kehidupan manusia seperti kemasyarakatan, ekonomi, politik, pendidikan, keagamaan, sains dan teknologi. Seni juga boleh mewujudkan kesejahteraan hidup yang bersesuaian dengan nilai-nilai agama dan masyarakatnya. Dalam memahami seni, adalah penting untuk memahami kedudukan seni dalam masyarakat serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri luaran dan dalaman seni saling berhubungan serta sama penting dalam mengetengahkan perkara-perkara ini.

Seni mencerminkan budaya dan tamadun sesebuah masyarakat. Ini dapat dibuktikan sejak zaman prasejarah lagi, misalnya menerusi lukisan di dinding Gua Batu Altamira di Sepanyol yang menceritakan kepercayaan dan aktiviti masyarakat ketika itu. Pada zaman pertengahan Eropah pula, catatan manuskrip digunakan sebagai media pendidikan dan alat ketamadunan, sementara manuskrip awal Parsi merakam teknologi perubatan, cerita rakyat dan syair pilihan. Seni bina Yunani melukiskan kemajuan teknologinya, manakala catan lanskap Cina menerangkan kepercayaan mereka bahawa manusia adalah sebahagian daripada alam. Seni ukir Melayu tradisi juga membawa makna yang besar yang berkaitan dengan budaya dan keagamaan, manakala seni arca dan topeng Afrika berhubungan dengan tarian yang dianggap sebagai lakonan kehidupan dan kepercayaan.

Selain itu, seni boleh berfungsi sebagai senjata budaya untuk memperbaiki kepincangan yang wujud dalam masyarakat. Karya seni yang bersifat merakam itu boleh menjadi dokumen sejarah, memperdebatkan, mempertikaikan, mempersembahkan, menyokong ataupun menolak sesuatu isi. Menerusi seni, manusia boleh mengenali budaya, alam dan masyarakatnya. Seni ini memberi mesej menerusi ciri-ciri formal seni lukis seperti warna, bentuk, garisan, pergerakan, rupa, komposisi, struktur, alunan, keseimbangan dan tidak ketinggalan juga penggunaan bahan. Ciri-ciri formal tersebut diolah menerusi bahan-bahan yang tertentu yang bersesuian dengan mesej yang ingin disampaikan. Sebagai contohnya, seni lukis kartun dan komik boleh menjadi wadah bagi memperbaiki kepincangan yang wujud dalam masyarakat untuk mempertingkatkan moral. Ia menjadi cermin kehidupan dan senjata budaya dengan mengkritik, merakam, menolak, mempertahankan serta menyokong sesuatu isu semasa.

Konsep “seni untuk masyarakat” Hamzah Hussin juga membuka ruang bagi menyematkan idea kemasyarakatan. Di sini, kita dapat lihat bahawa Hamzah turut mementingkan isi cerita. Beliau pernah mengulas sebuah karya Ismail Falah yang bertajuk,“Pengaruh Serban”. Karya ini terhasil daripada aspirasi pengarangnya yang mahu ‘menyedarkan orang-orang kita dari tertipu oleh sebahagian daripada guru agama yang membangga dengan jubah dan serban’ (Hiburan Ogos 1950). Karya ini mendapat sanjungan daripada Hamzah walaupun pengarangnya jelas mementingkan mesej karya tersebut. Malah beliau dalam keadaan yang lain pernah mengatakan,‘tidak ada salahnya pujangga baru atau sasterawan 50, memajukan aliran fikiran supaya jangan hanya berseru bulat-bulat pada takdir (Hiburan 2 Sept. 1950). Idea seumpama ini banyak terdapat dalam wacananya. Jadi, konsep ‘seni untuk masyarakat’ Hamzah masih mempunyai ikatan sosial yang kuat. Walaupun bentuk diutamakan tetapi isi tetap mendapat perhatian.

NILAI-NILAI ESTETIKA

Konsep Baik

Konsep kebaikan menjadi suatu kriteria sejak dahulu dengan bermulanya keupayaan kontemplasi filsafat manusia dan sering berbeza dan berubah dalam hubungan manusia, alam semesta dan Tuhan. “Baik” itu mewakili suatu sifat yang diterima sebagai mendekati suatu kualiti yang ditetapkan sama ada yang diilhamkan oleh Tuhan atau tradisi bekerja demi melindungi atau manfaat manusia. Hal ini bermakna, bentuk sesuatu objek sesuatu diterima sebagai baik di bawah syarat-syarat yang wujud atau bentuk-bentuk saingannya. Kumpulan pemikir melihat istilah baik sebagai bersifat nisbi yang wujud atas tuntutan manusia dan diubah mengikut kehendak manusia seterusnya menggambarkan eksperisi manusia dan penyelesaiannya.

Konsep Indah

Konsep keindahan (estetika) merujuk kepada rasa yang menggembirakan, menyenangkan, memuaskan, yang baik dan dihargai. Penemuan kita pada objek-objek yang indah atau ‘berseni’ dalam kehidupan harian akan mewujudkan rasa gembira dan senang. Contoh terbaik yang dapat menggambarkan ciri-ciri keindahan ini ialah Al-Quran yang merupakan sumber utama kepada seni kesusasteraan Islam. Keindahan bahasanya dan tepat maknanya adalah kelebihan mukjizat yang dapat dibuktikan dengan pemelukan Islam di kalangan musyrikin Makkah apabila mendengar bacaan Al-Quran seperti mana yang berlaku kepada Labid, Rabi’ah dan Jubair bin Mat’am.

Konsep keindahan (estetika) merupakan prinsip yang memberikan keistimewaan kepada seni Islam berbanding dengan seni bangsa lain. Dalam agama Islam keindahan adalah sesuatu yang sememangnya digalakkan seperti tercatat dalam Hadith Nabi:

“Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Dia Suka Kepada Keindahan’’.

(Hadith Muslim dalam Kitab al-Iman)

Fungsi Sebagai Keindahan

Keindahan dihubungkaitkan dengan fungsi tetapi manusia tidak banyak memberi maklumbalas kepada prestasi atau pencapaian bersifat kualitatif tetapi lebih kepada bentuk yang berfungsi dengan cekap digambarkan sebagai indah. Doktrin fungsi dalam seni menegaskan bahawa setiap bahagian bagi sesuatu bentuk mesti beroperasi secara sinergi (bahagian-bahagian jika disatukan mesti lebih daripada jumlah bahagian-bahagiannya) dalam menghasilkan karya seni. Setiap bahagian berhubungan secara positif dengan semua bahagian lain mewujudkan satu bentuk keseluruhan sebagai sesuatu yang lebih diharapkan.

Konsep Menarik

“Menarik” adalah sifat yang mengungkapkan keupayaan sesuatu objek untuk menarik (perhatian) dan memegang atau mengekalkan perhatian dalam suatu jangka masa tertentu. Sesuatu benda dianggap menarik berdasarkan beberapa sebab iaitu:

i) Berkaitan dengan minat yang sudah sedia ada

ii) Kemungkinan baru, berbeza, atau tidak biasa

iii) Ekspresif idea atau ketrampilan yang kita kagumi.

Dalam kesenian, minat dan tarikan berhubungkait dengan kesedaran dan kesenangan kita mewujudkan suatu hubungan dengan pancaindera. Kunci utama kemampuan yang menjanjikan kepuasan yang dicetuskan dari konteks pancaindera atau pertempuran intelektual yang berlaku. Konsep menarik bersifat neutral baik dari segi baik buruknya, cantik atau hodoh.

KESEDARAN ESTETIKA DALAM FALSAFAH SENI

1) Tumpuan Tanpa Minat

Kita membaca Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnon Ahmad sebagai kritikan sosial kelompok petani Melayu. Maka karya ini tidak dianggap sebagai karya estetik kerana pembaca menatapnya hanya untuk mengetahui dan menyelaminya tentang sosiobudaya petani Melayu dan bukan sebagai karya sastera.

2) Subjektivisme

Menilai karya seni dari sikap / pengalaman mereka sendiri. Ini juga dipanggil subjektivisme peribadi. Ia berdasarkan ada nilai sesuatu karya seni dan perubahan citarasa yang mana perubahan citarasa ini berubah dari zaman ke zaman dan perubahan ini akan berlaku dengan perubahan usia, persekitaran dan pengalaman . Contoh penikmat A suka kepada permandangan tepi laut dengan ombak bergulung-gulung kerana pengalamannya yang menyeronokkan ketika bermain di laut berbanding penikmat K yang tidak suka kerana ada ahli keluarganya yang menemui kemalangan di laut. Maka lukisan permandangan tepi laut dikatakan tidak ada nilai estetik.

PERSEPSI / SUDUT PANDANGAN ESTETIKA DALAM FALSAFAH SENI

Terdapat dua cara pandang persepsi ;

1. jurus pandang estetik / perhension

2. jurus pandang tidak estetik (pemerhatian)

contoh: petikan sajak ‘kekasih’ karya Usman Awang.

Akan ku anyam gelombang-gelombang

Menjadi hamparan

Ranjang tidurmu………

Jika ditinjau dari jurus pandang normal, mungkin akan timbul kekalutan kerana betapa berbahayanya mahu jadikan gelombang sebagi tempat tidur tetapi apabila dilihat di jurus pandang estetik, gelombang menggambarkan bahagian permukaan yang sejuk, damai dan yang membuatkan seseorang tidur lena. Mula-mula kita lihat sajak ini sebagai objek fizikal dan kita akhirnya kepada jurus pandang estetik dan gelombang itu menjadi objek estetik.

MASALAH MENGKONSEPSIKAN CIRI-CIRI ESTETIKA DALAM FALSAFAH SENI

Adalah sukar untuk menyenaraikan satu pemasalahan utama estetika yang harus diurusi. Masalahnya berubah dari zaman ke zaman. Ciri estetika abad ke 20 pada dasarnya memberi tumpuan kepada persoalan ‘apa itu seni?’. Usaha bagi menghasilkan satu definisi hasil ‘karya seni’ yang memuaskan berpusat pada percubaan untuk mencari satu sifat atau ciri yang dimiliki oleh semua hasil karya seni dan tidak terdiri daripada intipati seni. Di sini ciri yang paling jelas ialah keindahan namun timbul persoalan banyak benda yang indah tetapi bukan karya seni. Jadi keindahan tidak akan menjadi syarat utama untuk seni.

REAKSI ESTETIKA DALAM FALSAFAH SENI

Seterusnya reaksi estetika wujud apabila sesuatu hasil seni itu bernilai. Reaksi estetika ini juga tercetus apabila kita melihat keindahan suasana matahari terbenam dan lautan berkabus serta bergelombang, flora dan fauna serta iklan. Reaksi estetika ini mempunyai dua tahap. Tahap pertama ialah tahap persepsi iaitu mengakui dan memberi tindakbalas terhadap keindahan secara berasingan daripada nilai-nilai seharian dan ciri-ciri formalnya. Di sini kita dapat menyatakan bahawa semua objek ciptaan manusia sebagai seni kerana kita menganggap ia sebagai pembangkit maklum balas estetik. Manakala tahap kedua ialah tahap maklum balas, iaitu kita melahirkan kepuasan terhadap karya yang diminati.