Wednesday, January 20, 2010

TEORI DAN KAEDAH SEJARAH


OBJEKTIVITI, SUBJEKTIVITI & RELATIVITI SEJARAH

Seluruh kejadian masa lampau termasuk dalam bidang kajian/penelitian sejarah: kejadian biasa/ penting/peristiwa; incident; event. Terutama yang mengenai/berkaitan dengan cerita bangsa, masyarakat, individu secara bererti/bermakna. [contoh: kelahiran, percintaan, kemalangan, pergaduhan :peristiwa dan eventnya].

Dari sudut teori Sejarah terbahagi kepada dua.

1. Sejarah sebagai kejadian/event sebenar (actuality). Sejarah sebagai actuality ialah sejarah yang objektif. Bersifat apriori, utopia.

2. Sejarah as narration (kisah) yang telah disusun kembali (reconstruction) oleh para penulis sejarah/historian/sejarawan - menjadi sejarah yang subjektif :

a) merupakan gambaran/penilaian penulis (subjeknya). Gambaran yang dibuat melalui pemerhatian tidak langsung (indirect observation). Penulis dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan sendiri; suasana semasa; pendidikan; ideologi dan keagamaannya.

b) dari kesan (trace) tidak akan sama dengan realitinya. Kesan itu bergantung kepada:

- simbol-simbol yang dapat memberikan informasi, pembuat/penulisnya.

- wujud dari rekoleksi dari apa yang diketahui orang. koleksi tidak lepas dari kecenderungan kolektornya, kultur/budaya, masanya.

Sejarah sebagai kisah harus dipelajari/dijelaskan melalui:

1. Aspek generik - (l/belakang) dinamikanya, the becoming.

2. Aspek statiknya - the being - kejadian semasa (what)

3. Aspek interpretatif, why? how?

4. Aspek deskriptif, when, where

Sifat Relativity of History = Objektiviti Sejarah.

- History as a record dengan menyusun kembali fakta-fakta dalam kisah sejarah.

Bagi mendekat objektiviti sejarah diperlukan Historian Critic supaya menghasilkan penulisan sejarah yang baik dan berkaedah/method.

[* penulisan sejarah tradisional harus diledakkan dengan suatu penulisan sejarah yang kritis. (traditional history vs. critical history). lepas dari subjektivitas penulis dan kepalsuan].

Dari History as actuality - ke History as record.

Menyusun kembali fakta-fakta dalam kisah berbentuk

- Seleksi

- Serialisasi (urutan)

1) kronologi

2) kausatif

3) Imaginatif - analogi.

- Mendapatkan historical explanation/telling history.

Dari seleksi dan serialisasi kita dapati historical explanation atau telling history. - Dengan bahasa yang ilmiah :

1. Sejarah mungkin menghindarkan keraguan;

2. Mengurangi subjektivitas.

*Historical truth tidak sama dengan objektif truth kerana Historical truth hanya cuba mendekati kebenaran sejarah sebagai actuality (yang objektif).

PENJELASAN SEJARAH (HISTORIAL EXPLANATION).

Apakah yang perlu dijelaskan dalam penulisan sejarah?

Penjelasan Sejarah (Historical Explanation).

- Satu unsur penting dalam sejarah (penulisan)

- Penulisan Sejarah tidak hanya penceritaan butir-butir kejadian tetapi menghuraikan juga sebab-

musabab mengapa peristiwa/kejadian itu berlaku? Dikemukakan journalistic questions 4W + 1 H.

A. Dari sudut Kaedah Sejarah.

Usaha pencarian sebab-musabab ini disebut causation - dianggap inti dari penulisan sejarah.

Kata EH Carr," Bahwa Kajian sejarah adalah satu kajian sebab musabab".

B. Jenis-jenis penjelasan:

Soal penjelasan ini telah disedari sejak zaman 2 500 tahun lalu seperti dilakukan oleh Herodotus (pengasas Ilmu Sejarah) - dalam tulisannya Historis dinyatakan tujuan kajiannya adalah untuk menceritakan tentang "tindakan-tindakan yang penting dan mengkagumkan" oleh orang Yunani dan Farsia, disamping menjelaskan mengapakah mereka berperang.

Contoh: - Perang Farsi - didorong oleh tindakan agresif Raja Dar­ius, Croesus dan Xersces untuk

meluaskan Tanah Jajahan dan membalas dendam terhadap orang-orang yang menyinggung hati mereka.

- disamping faktor individu Herodotus juga menyodorkan faktor pertembungan dua kebudayaan

yang bertentangan:Barat (Yunani) vs. Timur(Parsi) antara Pemerintahan:

Demokrasi vs. Diktator (authoritarian).

* Herodotus melihat unsur-unsur manusia dalam kejadian sejarah disamping unsur ajaib memang berperanan dalam hal ehwal manusia: iaitu

- menghukum mereka yang bersifat angkuh, melakukan dosa atau memiliki harta secara

berlebihan.

- Pandangan tsb. berkait rapat dengan kepincangan "nemesis" Yunani (pembalasan) (hukuman)

terhadap/ke atas sikap hubsis (cemburu).

# Kekalahan Parsi adalah disebabkan oleh sikap angkuh dan cemburu raja-raja Parsi.

C. Ciri-ciri penjelasan Sejarah (dari huraian Herodotus).

1. Faktor dorongan sesuatu tindakan Sejarah ialah niat/hasrat / keinginan manusia untuk mencari kemashyuran,memperkukuhkan kedudukan politik, menghukum atau membalas dendam/menuntut

bela.

2. Penentu kejadian Sejarah ialah individu sedangkan orang banyak / rakyat hanya sebagai menaikan

kehendak pemimpin sahaja.

3. Kebudayaan bukan pencetus perang (seperti pendapat Herodotus) tetapi dapat menyediakan satu suasana/latar belakang

- sementara menunggu sebab-sebab khusus untuk mencetuskan perang / pertikaian.

4. Penjelasan dari sudut kepercayaan tidak rasional - pandangan ini ditolak oleh Thucydides - menolak

sama sekali peranan tuhan dan kuasa ajaib dalam mencetuskan kejadian-kejadian sejarah.

KEBENARAN SEJARAH.

Sejarah sebagai Ilmu ada objek penelitian; berkaedah penelitian, mencapai kebenaran; penyajian yang sistematis bagi menghasilkan sejarah yang mengisahkan kebenaran kejadian masa lampau (actuality)

Apakah kebenaran sejarah?

Kata kebenaran:

i) Kebenaran mutlak suatu kejadian - hak Tuhan.

ii) Kebenaran = izin / permission.

iii) Kebenaran = undang-undang pengadilan - guilty/not guilty.

iv) Kebenaran = right/wrong - suatu kejadian.

Dari sudut falsafah. kebenaran bermaksud suatu ciri (karakteristik ) pernyataan arti tentang sesuatu yang benar - dipersempit pengertiannya pada pernyataan tentang hakikat ada dapat diekspresi dengan kalimat atau simbol - perlu dibezakan antara hakikat kebenaran (nature of truth) dan ujian untuk mendapat kebenaran (the test for truth) kejadian secara lengkap.

Kebenaran Sejarah:

i) Sejarah yang objektif - kejadian itu sendiri.

ii) Sejarah yang subjektif - cerita tentang kejadian.

Kebenaran Sejarah - berkaitan dengan fakta sejarah dan objektiviti sejarah.

- konsensus fakta – bukan fact in itself tetapi fact dari accepted history yang bersifat relatif,

subjektif dan kontemporer. Sejarah tidak mempunyai objektif truth tetapi ada kebenaran yang relatif.

Asas Kebenaran Sejarah:

menyangkut persoalan proses mendapatkan fakta sejarah.

Hakikat kebenaran dapat dipelajari dari 3 teori.

1. teori korespondan: suatu pernyataan itu adalah benar jika terdapat fakta yang berhubung

dengan hal itu atau mengekpressikan persoalannya.

2. koheren: suatu pernyataan itu benar - sejauh hal itu ada dalam satu koheren yang sistematis

secara menyeluruh dan setiap element berhubungan dengan element lainnya = singkatnya, "Kebenaran adalah koheren yang sistematis".

3. pragmatis: suatu pernyataan itu benar sejauh ia dapat berfungsi dengan memuaskan dan dapat

diperkatakan dari pelbagai sudut pandangan.

Ujian Kebenaran Sejarah (test of truth)

Menolak teori konsistensi dan objektivitas lama - secara dinamik menolak / menyanggah adanya satu kebenaran saja dalam test of truth.

Perlu disedari kebenaran di bidang apa yang sedang dikaji sama ada yang fisikal, metafisik yang abstrak atau empiris.

KAEDAH SEJARAH BERJALAN MELALUI EMPAT PROSES UTAMA.

1. Pengumpulan data/fakta dari jejak-jejak sejarah dan mencari bekas-bekas sejarah yang ditinggalkan oleh peristiwa.

2. Mengkritik bahan sumber yang diperolehi.

3. Analisa/Interpretasi/sintesis fakta, dan

4. Penulisannya disusun menjadi kisah sejarah (naratif).

[Method : ialah proses yang dilakukan oleh sejarawan dalam mengumpul, meneliti, memilih, menyelidik kebenarannya dan menyajikan fakta sejarah serta interpretasinya dalam susunan yang teratur - dengan lain perkataan membahas sumber sejarah.]

FAKTA & PENJELASAN SEJARAH : HISTORICAL EXPLANATION.

Fakta.

Definisi Fakta - pengetahuan yang benar (betul) mengenai sesuatu kejadian itulah yang disebut fakta atau merupa­kan suatu fakta.

Kejadian-kejadian harus diolah supaya menjadi pengetahuan yang berupa fakta. Ia "berbeza" dari kejadian itu sendiri. Ia merupakan kesedaran kita terhadap sesuatu kejadian itu.

Fakta berpunca dari accepted history, iaitu pengetahuan sejarah yang telah dipersetujui bersama. Dalam menyusun sesuatu kompleks pengetahuan, para peneliti akan sampai kepada suatu pengetahuan bersama (konsensus) yang seragam dan tidak perlu dibahas lagi, iaitu suatu keseragaman fikiran kita tentang hal-hal sekitar kejadian; kemudian menjadi pengetahuan bersama dengan persetujuan bersama tanpa persoalan lagi. Lazimnya diperolehi dari peneliti generasi-generasi sebelumnya secara akumulatif untuk diwarisi (pengetahuan) kepada generasi sebelumnya.

FACT = ACCEPTED HISTORY, HARD FACT, HISTORICAL TRUTH.

Kegunaan accepted history: untuk melihat masalah yang belum dikaji - mengungkap yang baru, approach/pendekatan baru, dengan analisa, pungutan baru dan suatu kritik.

Dengan lain perkataann, fakta ialah informasi tentang sesuatu kejadian yang diolah oleh sejarawan berdasarkan statement-statement sejarah (pernyataan sejarah) yang sampai kepadanya.

* Sejarawan perlu menyusun kembali fakta-fakta dan sebagainya supaya menjadi/membentuk suatu cerita sejarah.

Sesungguhnya fakta bukanlah kejadian itu sendiri atau bukan pula merupakan suatu penjelasan mengenai kejadian yang lengkap.

Konsep Fakta

Umumnya fakta adalah sesuatu yang boleh dianggap sebagai kebenaran asas bagi sesuatu bidang ilmu, suatu kajian ataupun suatu penyelidikan. Bila disebut fakta, apa yang tergambar secara amnya ialah adanya suatu konsep yang stabil, kukuh, terbukti dan tidak boleh dipersoal mahupun digugat lagi akan kebenarannya.

Contoh: Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaannya dari penjajahan Inggeris pada T.M. 1957. Kenyataan ini adalah fakta sejarah yang telah terbukti, dan boleh dibuktikan kebenarannya. G.R. Elton mengatakan bahawa memang terdapat banyak fakta sejarah yang dipersetujui tidak boleh dipertikaikan kebenarannya. Namun daripada beberapa segi yang lain pula, fakta sejarah itu tidaklah seperti fakta sains kerana ia, misalnya, tidaklah boleh dikawal seperti halnya dengan fakta sains.

Pada peringkat fakta itu dianggap masih mudah dan terbukti sepenuhnya akan kebenarannya, maka mengikut Louis Gottschalk, ia bolehlah dianggap sebagai objektif. Ertinya ia semata-mata sesuatu yang benar, tanpa adanya unsur yang subjektif seperti sentimen memihak, pengadilan moral, motif peribadi dan sebagainya

Seterusnya Louis Gottschalk mengatakan:

“Sesuatu “fakta” sejarah itu boleh ditakrifkan sebagai suatu particular (keterangan) yang didapatkan secara langsung ataupun tidak langsung dari dokumen sejarah dan dianggap benar setelah diuji dengan teliti mengikut aturan-aturan kaedah sejarah.” (1969: 140).

Hakikat Fakta Sejarah

Apa yang dicatatkan sebagai fakta yang objektif itu merupakan peristiwa yang penting yang harus diingat oleh seseorang atau semua orang. Peristiwa itu dianggap penting kerana, antara lain, ia mempunyai hubungan dengan seseorang, dengan sesebuah institusi, sesebuah masyarakat, kerajaan negara mahupun bangsa itu sendiri. Kita dapat melihat dengan jelas bahawa peristiwa itu adalah stabil dan dicatatkan seperti sebenarnya ia berlaku. Demikianlah keadaannya. Bagaimanapun, peristiwa yang stabil dan sebagainya itu mungkin tidak dianggap sebagai “fakta”, sejarah, walaupun ia benar-benar telah berlaku dalam sejarah. Itulah hakikatnya. Mengapa?

Sebab utamanya ialah kerana “fakta sejarah yang sebenar” adalah tergantung kepada kepentingan sesuatu peristiwa atau kejadian itu kepada masyarakat atau individu yang berkenaan. Jika ia dianggap tidak penting maka ia akan dibiarkan lenyap begitu sahaja. Lantas ia tidak perlu diingat, dicatat ataupun dikaji. Yang penting, yang disebut-sebut orang, yang bersejarah itulah yang lazimnya dianggap sebagai fakta sejarah sebenar. Fakta sejarah memang banyak. Ia boleh ditemui secara kumpulan atau bertaburan di mana-mana. Tetapi hakikatnya, tidak semuanya boleh dianggap fakta sejarah yang sebenar.

Bagi seorang sejarawan, mahupun seorang pelajar sejarah, dalam pembacaannya mungkin dapat mengingat apa yang terjadi kira-kira pada T.M. 1400 kepada sebuah kampung kecil yang kemudiannya diberi nama Melaka. Kepadanya peristiwa tahun tersebut ialah suatu fakta sejarah yang penting diingatkannya, mungkin untuk lulus peperiksaan ataupun tujuan-tujuan lain. Begitulah juga dengan tahun-tahun lain seperti 1775, 1789, 1886, 1874, 1911 dan 1917. Mengapakah tahun-tahun yang demikian dianggap penting, ataupun dipilih oleh pengkaji sebagai tahun-tahun yang telah membawa pengertian yang luas kepada negara-negara yang berkenaan iaitu, Amerika Syarikat, Perancis, Jepun, Malaysia, China dan Rusia. Dengan perkataan lain setiap satu tarikh itu merupakan lambang bagi beberapa peristiwa lain yang berkaitan dengannya. Misalnya T.M. 1789 ialah tahun meletusnya Revolusi Perancis yang membawa era politik yang baru kepada rakyat negara tersebut. Revolusi ini yang sedikit sebanyaknya akibat dari pengaruh pemberontakan di Amerika Syarikat itu, bukan hanya merupakan suatu pergolakan yang terbatas kepada Perancis sahaja, malah telah merebak pula secara beransur-ansur ke negara-negara Eropah yang lain. T.M. 1868 pula ialah tahun yang menyaksikan pemulihan kuasa Meiji di Jepun lantas telah mengasaskan pemodenan ala Barat di negara tersebut. Dan T.M. 1874 suatu tahun yang akan sentiasa diingat di dalam sejarah Malaysia, kerana pada tahun itulah penjajah Inggeris dianggap telah memulakan penjajahannya terhadap negeri-negeri Melayu secara rasmi. Penukaran sikap Inggeris, yang dianggap oleh Frank Swettenham sebagai satu langkah kemanusiaan sahaja, dari dasar tidak campurtangan kepada campurtangan itu telah membawa kesan serta pengaruh yang mendalam terhadap keadaan masyarakat, ekonomi dan juga politik Tanah Melayu. Tahun 1911 pula, merupakan tarikh berlakunya pemberontakan golongan nasionalis terhadap golongan feudal di negara China. Begitu juga tahun 1917 bagi negara Rusia pula, di mana akibat dari pemberontakan itu pihak komunis telah mengasaskan sistem pemerintahan yang berteraskan ideologi tersebut di Rusia pada lewat tahun itu juga.

Fakta atau Peristiwa Sebagai Lambang

Demikianlah setiap peristiwa, ataupun tarikh atau fakta yang kita nyatakan itu merupakan kejadian yang penting bagi setiap negara yang berkaitan. Tetapi ia lebih penting, dan bermakna, jika setiap satunya dilihat dari segi yang lebih luas. Dalam hal ini ia merupakan lambang tadi, malah merupakan kemuncak dalam kehidupan sebuah negara yang berkenaan, dalam erti kata bahawa tiap-tiap kejadian itu merupakan peristiwa yang sangat dihargai oleh masyarakat negara itu. Mungkin juga ia merupakan peristiwa yang sentiasa disanjung tinggi ataupun dibenci. Peristiwa itu juga kerap dijadikan sebagai suatu tarikh termaktub untuk menyatakan bahawa semenjak itulah pertukaran yang menimbulkan keadaan sekarang, ataupun beberapa tahun yang akan datang, mula berlaku. Tarikh ataupun Peristiwa 13 Mei 1969 misalnya, dari satu segi boleh dianggap sebagai titik tolak yang telah mengubah beberapa corak dan keadaan di Malaysia. Misalnya, Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah diperkenalkan selepas berlakunya peristiwa ini dan DEB ini telah ternyata membawa kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia itu sendiri.

Contoh-contoh itu menunjuk kepada suatu hakikat bahawa fakta adalah salah satu unsur yang mengukuhkan kebenaran lantas kesejarahan sesebuah karya pensejarahan itu. Tanpa fakta, penulisannya akan menjadi kosong dari segi kesejarahannya, walaupun ia mungkin menjadi sebuah karya falsafah, ataupun logik, ataupun karya kreatif yang barangkali tinggi mutunya. Bagi sejarah, fakta itu boleh dianggap sebagai tulang belakang, malah nadi, bagi kesejarahannya.

Semua Peristiwa Adalah Fakta?

Soalan ini memerlukan tiga peringkat penghujahan. Peringkat yang pertama berlegar di sekitar persoalan apakah catatan tersebut merupakan peristiwa yang sebenarnya telah berlaku seperti yang telah dicatatkan? Yang kedua, apakah terdapat sumber lain, yang cukup dan boleh membuktikan bahawa peristiwa itu berlaku? Dan yang ketiga, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa yang penting dalam hubungannya dengan masyarakat tempatan, dengan sesebuah institusi, negara, mahupun individu?

Jawapan yang positif kepada ketiga-tiga persoalan tersebut akan dapat menetapkan masalah takrif yang lebih luas bagi fakta sejarah itu. Misalnya, jika persoalan yang pertama dan kedua itu dapat diatasi, maka jelaslah bahawa catatan itu adalah fakta sejarah yang telah terbukti kebenarannya. Tinggallah persoalan ketiga. Dalam persoalan ketiga pula jelas bahawa apa yang merupakan “fakta sejarah” bagi seseorang sesebuah institusi, masyarakat atau negara belum tentu merupakan “fakta sejarah” bagi yang lain. Maksudnya apa yang “bersejarah” bagi orang Melayu misalnya tidaklah pula begitu bagi orang Eropah dan begitu juga sebaliknya. Apa yang kerap dan jelas berlaku ialah seseorang, sebuah masyarakat, malah negara menganggap sesuatu fakta atau peristiwa itu bersejarah bagi dan pada dirinya sahaja. Ertinya ia dipilih dan ditentukan demikian. Itulah sebabnya, timbul persoalan yang telah dikemukakan lebih awal tadi, iaitu apakah semua yang dimuatkan di dalam sesuatu dokumen itu merupakan fakta sejarah? Jawabnya, sudah tentulah tidak. Ini ialah kerana masing-masing penentu akan melihat pula kepentingan sesuatu fakta itu sebelum menganggapnya penting, sebagai yang “bersejarah”. Inilah yang sebenarnya berlaku di bidang pensejarahan pada hari ini, malah sejak zaman berzaman lagi. Fakta sejarah itu tertakluk kepada proses pemilihan yang dilakukan oleh para pengkajinya, ataupun penentunya. Apakah ini sesuatu yang subjektif, atau satu kesalahan? Dari satu segi ia memanglah subjektif kerana antaranya ia dipilih atau ditentukan oleh seseorang yang mungkin mempunyai kepentingan terhadap fakta itu dan juga kerana fakta itu mungkin sesuatu yang berkait rapat dengan masyarakat serta persekitaran budaya seseorang yang berkenaan itu. Subjektif juga kerana ia menganggap fakta atau peristiwa tertentu itu lebih penting, lantas wajar dianggap bersejarah, daripada sesuatu peristiwa yang lain. Walau bagaimanapun ia bukanlah suatu kesalahan kerana seseorang itu memang mempunyai kebebasan memilih serta menentukan manakah fakta atau peristiwa yang dianggapnya penting atau bersejarah, iaitu setelah mempertimbangkan kewujudan sumber-sumber rujukan tentangnya, kesannya terhadap masyarakat dan juga pandangan masyarakat mengenainya ataupun apa pendapat umum terhadap fakta atau peristiwa itu. Hakikatnya pemilihan dan penentuan adalah perkara yang sukar dielakkan kerana kedua-duanya adalah tindakan yang merupakan sebahagian dari proses mengambil keputusan, yakni suatu proses yang harus, malah terpaksa, dilakukan oleh sesiapa yang dari satu waktu ke satu waktu. Penentuan dan pemilihan itulah yang menjadikan sejarah itu nampaknya boleh berguna serta mempunyai pengertian bagi manusia.

Penyeluruhan

Pengertian terhadap fakta seperti ini, tidaklah lagi dilihat dari sudut fakta yang asas seperti tadi sahaja. Kita telah memperkembangkannya dan menjadikannya penyeluruhan ataupun generalisasi yang pada dasarnya merupakan fakta yang lebih luas yang dibukti serta diperkukuhkan melalui penghujahan serta penganalisisan terhadap sumber yang telah didapati. Dari sudut ini, Carl Becker pula mengatakan bahawa fakta itu bukanlah semata-mata suatu tarikh tentang sesuatu peristiwa sahaja, tetapi sebagai lambang yang mewakili sesuatu peristiwa mahupun sesebuah gagasan. Hans Meyerhoff mengatakan ia “sebagai suatu lambang, ia adalah suatu penyeluruhan bagi seribu satu macam fakta yang lebih kecil.” Misalnya Empayar Melayu Melaka telah jatuh ke tangan Portugis pada T.M. 1511. Fakta ini jelas merupakan lambang yang mewakili, atauun terdiri daripada beberapa persoalan yang mengandungi fakta yang lain, antaranya siapakah yang terdapat di dalam peperangan yang berkesudahan dengan kejatuhan Melaka itu? Bilakah serangan bermula? Apakah bentuk senjata yang digunakan dan sebagainya, yakni persoalan-persoalan yang berkaitan antara satu sama lain. Ertinya setiap “fakta kecil” dari persoalan-persoalan itu seolah-oleh sokong-menyokong antara satu sama lain sehingga membolehkan pengkaji mengambil keputusan serta menurunkan seperti yang di atas tadi. Fakta-fakta kecil ini, yang tadi dianggap sebagai fakta yang lebih “mudah” oleh Louis Gottschalk, semata-mata dianggap oleh Carl Becker sebagai suatu pengesahan terhadap kebenaran fakta yang lebih luas.

Bilakah “Fakta” Menjadi Fakta Sejarah

Ini membawa pula kita kepada persoalan yang berkaitan dengan persoalan bilakah sesuatu fakta itu dianggap sebagai fakta sejarah? Atau kadangkala, ditanyakan juga di manakah letaknya fakta sejarah itu? Kita boleh menjawabnya dengan secara langsung, iaitu ia terletak di dalam catatan dan dokumen, sama ada secara langsung atau tidak seperti yang telah dinyatakan oleh Louis Gottschalk tadi tentangnya. Tetapi ini adalah suatu jawapan yang luaran, yang tidak begitu mempunyai pengertian, ia tidak sebenarnya memberi guna pula kepada manusia. Oleh itu suatu jawapan yang lain, yang lebih munasabah lagi bererti ialah bahawa fakta sejarah itu terletak di dalam akal fikiran kita, ataupun akal fikiran seseorang pengkaji itu. Sebenarnya ramai sejarawan yang mempersetujui pandangan ini, iaitu lambat laun fakta sejarah akan merupakan fakta yang lahirnya melalui tanggapan pemikiran kita terhadap sesuatu peristiwa ataupun kejadian yang kita tentukan sebagai penting. Tetapi itu bukanlah bererti ia sudah sedia ada di dalam pemikiran kita, terletak begitu sahaja menunggu masanya untuk dilahirkan sebagai sebuah kenyataan fikiran kita yang bernas serta maujud. Ia bukanlah khayalan ataupun imaginasi yang sejati yang kadangkala menyerupai pula angan-angan yang tidak mempunyai asas sejarah. Terletak di dalam akal fikiran kita itu juga bukanlah bererti ia merupakan fakta yang sengaja kita adakan. Ia adalah fakta yang didapati dari sumber-sumber, melalui proses pemikiran kita yang aktif yang dapat menentukan sama ada sesuatu yang dianggap fakta itu penting ataupun tidak. Kepentingannya itu mungkin dilihat dari sudut fakta itu secara sendirinya sahaja, ataupun yang lebih afdal lagi dari sudut kaitannya dengan fakta atau keadaan yang lain. Pandangan seperti ini agak lebih munasabah kerana ia menunjukkan adanya hubungan sejarawan itu dengan faktanya melalui sumber yang boleh didapatinya. Ia juga memperkukuhkan lagi akan salah satu pengertian yang munasabah bagi sejarah itu, iaitu sejarah itu merupakan tafsiran sejarawan masa kini terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu yang dipilihnya serta dianggapnya sebagai penting untuk dikaji. Pengertian ini juga paling sederhana nampaknya, tetapi sebenarnya kebenarannya menjangkau saujana yang sungguh luas.

Fakta Sejarah Boleh Berubah

Atas hakikat bahawa kebenaran dan kewibawaan sesuatu fakta sejarah itu adalah bergantung kepada kesahihan sumber-sumber rujukannya, maka sudah pasti akan timbul pula suatu gejala lain yang memang serius dan mencabar. Gejala itu ialah kemungkinan sesuatu fakta atau peristwa sejarah yang telah dianggap benar boleh berubah sehingga boleh menimbulkan pelbagai kesan serta reaksi fizikal dan psikologikal yang meluas dan mendalam. Bagaimana ini boleh berlaku? Ia boleh berlaku apabila terdapat sumber-sumber rujukan baru yang juga sahih, yang akan memberikan maklumat atau fakta baru pula kepada sesuatu peristiwa yang telah sekian lama dianggap benar atau betul dari segi kesejahteraannya. Ertinya sumber-sumber baru itu boleh menafikan kebenaran sejarah yang telah dikemukakan melalui sumber-sumber yang lebih awal. Cuba pertimbangkan dua contoh yang berikut.

Contoh yang pertama ialah mengenai ketokohan seorang negarawan Britain yang terkenal, iaitu Winston Churchill (1874-1965). Rakyat Britain khusus rata-rata menganggap beliau sebagai salah seorang wira bangsanya kerana kejayaannya memimpin dan mempertahankan Britain dari dikalahkan oleh Nazi Jerman pimpinan Hitler (1889-1945) dalam masa Perang Dunia Kedua. Tetapi sebuah makalah dalam New Straits Times, 7 Januari mencatatkan, seorang sejarawan Inggeris, Dr. John Charmley, telah membuat penyelidikan baru dan menafikan kepewiraan Churchill itu. Di dalam karya pensejarahan beliau yang berjudul, Churchill: The End of Glory Charmley mempersoalkan kecekapan dan kebijaksanaan tokoh yang dianggap ramai sebagai wira bangsa itu. Bagi Charmley, “… sikap berkeras Churchill hendak menumpaskan Hitler telah memiskinkan Britain dalam peperangan yang menghancur empayarnya, menjadikan ia bergantung kepada Amerika Syarikat dan menyerahkan Eropah Timur kepada seorang lagi demagog diktator Soviet, Joseph Stallin.” Sesungguhnya, menurut beliau lagi, pada akhir peperangan tersebut kegemilangan Britain juga turut berakhir. Sebenarnya Churchill lebih banyak mengalami kerugian dari keuntungan dalam peperangan Britain dengan Nazi Jerman itu.

Hujah baru Charmley itu memang menimbulkan reaksi dan kesan yang hebat. Ada yang menganggap hujahnya itu sebagai bersifat revisionisme sensasi. Cucu tokoh itu sendiri, iaitu yang bernama Winston Churchill juga, tetap mempertahankan keutuhan dan keperwiraan datuknya. Di kalangan para akademik Britain pula telah timbul suatu keadaan kelam kabut menghadapi cabaran yang jarang sekali dilakukan ke atas tokoh seperti Churchill itu. Namun hakikatnya kedudukan tokoh tersebut telah tercabar. Ertinya fakta sejarah mengenainya telah mula digugat dan barangkali juga sudah tergugat. Bagaimanapun kajian-kajian lanjutan perlu dilakukan lagi agar dapat mengukuhkan pandangan Charmley itu dan melonggarkan pandangan yang “tradisional” terhadap tokoh berkenaan.

Contoh Tentang Ilmu Falsafah Yunani

Contoh yang seterusnya mungkin lebih besar dan hebat. Ia menyangkut asal usul dan kesahihan apa yang dikenali sebagai ilmu falsafah Yunani. Melalui penyelidikannya, George J.M. James mendapati bahawa ahli-ahli falsafah Yunani yang terkenal seperti Socrates, Plato dan Aristotle bukanlah ahli-ahli falsafah yang sebenarnya. Walaupun demikian mereka dianggap tokoh-tokoh yang telah melahirkan pelbagai idea falsafah politik dan sosial seperti yang disangkakan atau ditonjolkan selama ini oleh pengkaji-pengkaji Barat. Malah dunia juga sudah mempercayainya kerana sudah sejak berkurun-kurun lamanya ditanamkan keyakinan bahawa orang-orang Yunani sendirilah yang telah menghasilkan sistem falsafah mereka itu. Tetapi bagi George G.M. James keyakinan tersebut adalah sesuatu yang tidak berasaskan kepada fakta-fakta sejarah yang sebenarnya. Di dalam bukunya yang berjudul Stolen Legacy (1980), beliau telah menyangkal keaslian dan kesahihan asal usul ilmu falsafah tersebut sebagai berasal dari tamadun dan tokoh-tokoh Yunani purba. Beliau mengatakan bahawa ilmu tersebut adalah berasal dari tamadun Mesir purba. Orang-orang Mesir purba telah mencipta suatu sistem keagamaan yang kompleks yang telah diterjemahkan oleh James sebagai Mysteries yang sangat dijaga dan dirahsiakan. Ini berlaku selama kira-kira lima ribu tahun. Tetapi setelah Mesir dilanggar oleh Parsi dan kemudiannya oleh Iskandar Zulkarnain, orang-orang Yunani mendapat peluang mempelajari, meniru dan menciplak ilmu pengetahuan dari Mesir itu. Ini berlaku di antara kurun yang keenam sebelum masihi sehinggalah kematian Aristotle pada tahun 322 S.M. Pada mulanya mereka menerima pendidikan secara direct dari para sami Mesir itu, tetapi selepas penaklukan oleh Iskandar Zulkarnain, “… kuil-kuil diraja dan perpustakaan telah dirompak dan dirampas dan pengikut-pengikut Aristotle telah mengubah perpustakaan di Iskandariah menjadi suatu pusat penyelidikan. Tidak hairanlah jika dikatakan bahawa adalah mustahil bagi seorang menghasilkan karya penulisan yang begitu banyak sepanjang hidupnya seperti yang telah berupaya dilakukan oleh Aristotle.” Maksudnya Aristotle, sebenarnya, menciplak, malah memplagiat karya-karya yang banyak terdapat sama ada di Perpustakaan Iskandariah itu atau di tempat-tempat lain di Mesir.

Menurut James lagi, Socrates yang terkenal dengan semboyan, kenali dirimu sebenarnya telah mengambil atau meniru semboyan itu dari pelbagai inskripsi-inskrisi yang dituliskan di bahagian luar setiap pintu kuil Mesir purba. Plato pula yang terkenal dengan empat nilai-nilai murni iaitu adil, bijaksana, tabah dan berani, sebenarnya telah meniru atau menciplaknya dari sistem Mysteries yang mengandungi sepuluh nilai-nilai murni.

Ringkasnya melalui kajiannya, James telah menemui pelbagai bukti membolehkan beliau, “… membuat kesimpulan pengarang ilmu falsafah Yunani yang sebenarnya ialah para sami dan heirophants Mesir purba dan bukannya ahli-ahli falsafah Yunani itu sendiri.” Kesimpulan ini nyata jauh lebih berbeza dari apa yang umum, malah kanak-kanak sekolah, ketahui sebagai “fakta” tentang hasil, ketokohan dan sumbangan tokoh-tokoh Yunani purba dan juga tamadun tersebut. Apakah pandangan atau “penemuan” James itu akan meyakinkan dan seterusnya mengubah tanggapan dunia tentang kedudukan dan hakikat yang sebenarnya mengenai Mesir dan Yunani purba?

Seperti halnya dengan ‘fakta” mengenai Winston Churchill tadi, James telah melakukan kajian dan mengemukakan sumber-sumber yang membuktikan kebenaran hujahnya. Soalnya ialah apakah kedua orang pengkaji ini telah membuat kajian atau penyelidikannya secara jujur dan menggunakan sumber-sumber rujukan yang benar dan sahih? Jika benar, maka lambat laun pandangan dan penemuan mereka akan menukar atau merubah fakta-fakta sejarah yang telah sekian lama diyakini kebenarannya. Pada ketika ini, karya George G.M. James, yang mula-mula sekali diterbitkan pada T.M. 1954 itu telah diulang cetak pada T.M. 1980 dan seterusnya pada T.M. 1989 disebabkan permintaan dan keperluan yang tinggi terhadapnya. Hakikatnya fakta-fakta sejarah yang berkenaan telah berubah dan “boleh” diubah. Hanya penerimaannya sahaja yang lazimnya lambat, sukar, malah kadangkala tidak boleh berubah.

UNIT PENELITIAN & PENDEKATAN SEJARAH.

Sejarah sebagai ilmu mengandungi: objek, method, objektif /kebenaran & sistematis penulisan.

Sejarah sebagai objek penelitian: adalah sejarah yang sangat luas: meneliti seluruh kompleks kejadian masa

lampau yang terdiri dari unit-unit yang berjalinan antara satu sama lain kemudian membentuk satu kesatuan/uniti.

* [Kejadian Sejarah: Sejarah Umum/Universal perlukan unit. Sejarah Khusus tidak perlu unit.

Oleh kerana penentuan unit kajian bersifat relatif dan bertujuan untuk memudahkan sejarawan menyusun kembali sejarah - maka kriteria (batas ukur) unit dapat ditentukan dari beberapa bentuk : seperti batas unit negara, masyarakat & peradaban, kebudayaan, jangka masa dll. Unit masyarakat sesuai yang dengan Malaysia/Indonesia. Masyarakat majmuk/masyarakat lokal sebagai sub-kultur.

Kajian sejarah khusus pun meliputi bidang yang sangat luas: seluruh kompleks kejadian masa lampau - tetapi membentuk kesatuan (unity) dalam unit tersendiri dari kejadian-kejadian masa lampau dan sebagainya.

Seluruh kompleks kejadian masa lampau ialah seluruh bidang kehidupan manusia - menurut laras (pola) dan pendekatan ilmu sejarah.

Konsep kejadian masa lampau.

Al Kisah = Peristiwa

Kala Sahibul Hikayat = Kejadian

Peristiwa = Kisah

Riwayat = Event

Ceritera / Cerita = Incidence

Khabar (membawa) = Happen

Disusun kembali - rebuild + menjelas + teliti

Ditulis kembali - rewrite + huraian + olah

Dijelaskan kembali - reconstruction + tinjau + garap (direkonstruksi) + kaji +

Analisis.

Dikisahkan kembali - retell/rewrite

Apa yang dikisahkan adalah mengenai:

1. Perkembangan + Pergerakan

+ Uniqueness (keunikan)

+ Development } Proses: Kesinambungan - Perubahan + Changes) - Perubahan.

2. Peristiwa khusus/partikular - Why terjadi? Bagaimana?

3. Pertelingkahan/Konflik: kepentingan (Pergeseran, pertentangan) - gerakan.

4. Ketokohan.

Cara dikisahkan (Pendekatan/Approach Pengkisahan):

- Historis - 1) Deskriptif

2) Analitis.

- Sosiological Approach; Behaviourial Approach.

- Interpretasi Ekonomik.

- Interpretasi Politik.

- Multi dimensionil Approach.

- Inter displinari Approach.

- Biografical Approach.

- Problem Oriented - Thematic Approach.

- ancillary - tambahan.

- auxiliary - bantuan.

Leaving no stone unturned in its investigation.

HISTORIOGRAFI (LAMA-MODEN).

Umumnya ciri-ciri sejarah mengandungi:

1. Humanistik

2. Self-Revealatory.

3. Objective, etc.

4. Scientific.

5. Rasional, etc.

Sejarah Zaman Awal - merupakan pertarikhan atau rekod yang biasanya terbahagi kepada tiga corak:

1. narrative history (Pak Kadok)

2. detactive history (Hikayat Raja Pasai)

3. generative history (soal politik, perang, etc - hampir legenda).

Sejarah Moden:

1. Conventional.

2. Narrative.

3. Descriptive.

4. Definitive.

5. Analytical - Theoretical

6. Dialective (sejarah pertentangan antara kelas - termasuk eschatologi

sosial, historis messianisme [Ratu Adil, Imam Mahdi, Nabi Khidir,

Djagobaya) dll.

METODOLOGI SEJARAH MUTAKHIR

Perkembangan metodologi sejarah mutakhir tidak hanya mementingkan deskriptif naratif tetapi banyak menyusun deskriptif analisis * tema, topik dan permasalahan menjadi penting dalam penulisan.

1. Sejarah naratif: deskripsi tentang masa lampau/cerita.

2. Sejarah non-naratif : berpusat pada masalah (problem-oriented)

- meminjam konsep-konsep ilmu sosial;

- mengungkap pelbagai tingkat / dimensi realitas sej;

- pilih satu atau sekelompok;

- dihuraikan secara sistematis mungkin.

- tidak pilih politik-politik besar

- tidak pilih keunikan

- lebih kepada keperluan perbandingan dengan fakta-fakta lain

* diungkapkan pola-pola; kecenderungan; serta arah perkem­bangan yang umum c.f. generalisasi]

- tanpa mengurangi bidang sej. konvensional, atau biografi. Ilmu sejarah menepati kedudukan yang baik untuk mengolah tipikal (tipe) sumber-sumber tertentu,

tipikal masalah-masalah tertentu; dan tipikal period-period tertentu.

PERKEMBANGAN SEJARAH.

- Historis benda.

- Uniqueness - kejadian-kejadian, tindakan-tindakan serta tokoh-tokoh.

- perkembangan, kelangsungan, perubahan.

- neo-saintifik : i) berusaha menghuraikan struktur yang menjadi kerangka proses sej.

ii) cenderung untuk meneliti soal-soal sosial dan ekonomis c.f. politik.

Proses pemilihan (pp) dalam menyusun kembali peristiwa Sejarah.

- pp digunakan untuk keperluan analisis dan sintesis bagi membuat pembatasan (limitasi) yang

mencukupi.

- pp harus menggunakan kriteria/sebagai standard pengukur.

PENDEKATAN SEJARAH.

1. Pendekatan Ilmu Sosial, Alam, Kemanusiaan.

Perlukan Ilmu Bantu.

- Geografi; Ekonomi: Psikologi; Sosiologi; Ilmu Politik; Anthropologi.

2. Penelitian.

i. Perpustakaan - sumber kedua dan perta,a: Bacaan sementara/ tetap/khusus

ii. Kerja lapangan - dokumen - Manusia yang masih hidup

iii. Arkib – sumber perama

3. Penulisan

- Penulisan sejarah naratif (deskripsi naratif) hanya perlu memakai seleksi berdasarkan common sense tidak memerlukan teori dan konsep-konsep ilmu sosial.

- Sebaliknya penulisan sejarah yang terbentuk deskripsi analitis, sejak awal kerja-kerja penuliannya memerlukan alat-alat analitis.

Kerangka (logis) penulisan Sejarah.

c.f. Peristiwa mimpi - memori direalisasi tanpa kemahuan dan kesedaran - tiada urutan waktu, kejadian tidak bersiri (meloncat-loncat), tidak logik hubungannya / tiada ker­angka (struktur), tidak terorganisir.

Penyusunan cerita sejarah perlu mengikut beberapa prinsip organi­sasi,

1. Cerita dalam urutan kronologis (awal-akhir)

2. Fakta-fakta peristiwa - perlu ada penentuan fakta kausal (penyebab); fakta peristiwa;

fakta akibat serta multikausa­ litas / kondisi dari situasi yang mencetuskan terjadinya peristiwa.

3. Huraian deskriptif-naratif perlu ada proses serialisasi (menentukan urutan kejadian).

4. Dua peristiwa (atau lebih) yang terjadi serentak (simultan) perlu dikisahkan secara

terpisah.

5. Peristiwa yang kompleks; terjadi atas banyak kejadian-kejadian kecil, perlu diseleksi, sorot yang dipandang penting.

6. Unit waktu dan ruang dapat dibagi atas sub-unit - tanpa menghilangkan kaitannya dalam kerangka suasana yang terja­di.

7. Untuk menstruktur waktu perlukan periodisasi (pembabakan) berdasarkan kriteria tertentu/ciri khas periode tersebut.

8. Peristiwa-peristiwa dengan lingkup waktu dan ruang yang luas perlukan pembabakan atas episod-episod :

Contoh: gerakan sosial - masa awal dalam keresahan sosial; muncul pemimpin dan ideologi; masa konflik, konfrantasi; masa reda (penyelesaian).

9. Perkembangan ekonomi sering memperlihatkan gelombang pa­sang-surut (konjunktur); perubahan sosial memakan masa yang lama sebelum tampak perubahan. Strukturnya: Perubahan mendadak, total dan radikal disebut revolusi;

*perkemban­gan historis ada iramanya tersendiri, berbeza dari perkembangan evolusioner menurut teori evolusi.

- Tiga Dimensi Sejarah.

1. Sebagai Science/Ilmu - Methodologi

2. Sebagai Pemaparan - Art of Hist. Hist. Writing.

3. Sebagai Makna/Erti - Philosopy of Hist.

- Bidang.

- Kategori - Old - New - Critical.

KAEDAH SEJARAH.

a) Langkah-langkah persiapan untuk melakukan penelitian Sej.

i. Memilih tajuk atau / dan persoalan-persoalan yang hendak dijelaskan.

- Atas dasar: belum ditulis/dikaji; perlu ditulis kembali; persoalannya menarik; menimbulkan minat kepada pengkaji, dan mempunyai sumber-sumber yang mencukupi.

ii. Pengkaji perlu menyediakan

a) suatu pendekatan/approach - untuk menggarap persoalan yang dihadapi - [memerlukan ilmu

bantu (auxilary sciences)].

b) menyediakan tema-tema yang tepat/unggul mengenai tajuk - sebagai pengikut seluruh

perbincangan.

iii. Mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan bagi menjejaki kesan-kesan suatu peristiwa / kejadian yang ingin diteliti :-

- dalam bentuk lisan (temubual)

- benda-benda: senjata, bangunan, peralatan dll.

- bahan bertulis / dokumen.

Proses pengumpulan ini disebut heuristik.

a. Sumber Pertama (Primary Sources).

Dokumen dalam dua bentuk: Rasmi/tidak rasmi.

Dokumen peribadi, perjanjian, pemerintah

- dokumen lazimnya tersimpan di Arkib Negara - yang bersifat rahsia tidak dibuka kepada umum sehingga satu-satu jangka masa tertentu: 25 thn/50 thn.

- terdapat di London, Leyden, Indonesia, S'pore dll.

- Sebelum informasi dari sumber diperoleh - sumber perlu dikritik.

Dokumen Suratkhabar Temubual Artefak/Monumen dsb.

b. Sumber Kedua (Secondary Sources) - buku, makalah dan seumpamanya.

3. Kritik Sumber.

- bertujuan untuk menganalisis dan menilai sumber-sumber dan mengumpul informasi daripadanya.

+ Berdasarkan dua aspek: ekstern/intern (dalaman/luaran).

a) Kritik extern - utk mengetahui ofentik tidaknya sesuatu sumber - asli / palsu; lengkap, sempurna atau sebahagian dan telah diubah ?

- sumber asli lebih tinggi nilainya dari tiruan (dgn analisa sumber).

- sempurna / tidaknya suatu sumber - dengan kritik teks (salinan lengkap dianggap asli).

b) Kritik intern - membuktikan kesahihan fakta dari sumber tsb (kredibiliti) dapat dipercayai .

- dengan perbandingan dari lain-lain sumber.

- kejujuran penulisnya apakah dpt dipercaya:-

? a) Apakah ia mampu meberikan kesaksian.

? b) Apakah ia mahu meberikan kesaksian yang benar.

4. Sintesis/Interpretasi:

Informasi (data-data sejarah) yang didapati kemudiannya dikumpulkan dikritik dan diinterpretasi atau disintesis untuk mendapatkan fakta-fakta (objektiviti) sejarah.

- Data-data/Informasi yang dikumpul meliputi: what, when, where, who & how: [4W+1H] +

Why?

* - data sejarah tidak sama dengan fakta.fakta sejarah dapat dibuktikan kebenarannya dengan

kesaksian yang cukup.

- fakta sejarah belum merupakan kisah sejarah, jika disusun secara kronologis ia merupakan satu

kronik (belum sejarah)

* - Pelbagai unit fakta harus disusun dan dikaitkan antara satu sama lain dalam kesatuan yang

harmonis dan masuk akal (intelligible)/satu-satu (tiap satu unit) - [Kejadian yang satu harus dimasukkan dalam konteks kerselur­uhan peristiwa yang melingkunginya] - untuk menjadi suatu cerita sejarah dan dapat memberi penjelasan sejarah (historical explanation)

PEMBATASAN, ANTARA LAIN DILAKUKAN BERDASARKAN.

A. Pembatasan yang sengaja dilakukan oleh penyelidik sendiri menerusi penetapan kepada:

1. Skop tema/permasalahan [spasial (ruang)/temporal (masa)/isu]

Pada umumnya batas‑batas ruang lingkup dapat ditentukan berdasarkan kepada beberapa pertimbangan: (1) makssud dan perhatian penulis, (2) bahan yang ada (3) rumitnya anggapan‑anggapan dasar atau asumsi‑asumsi yang sudah dirumuskan (4) penelitian lapangan yang sudah dilakukan [Young, P.V. Scientific Social Surveys aand Research, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice‑Hall Inc., 1966, p. 130]

Spesialisasi Sejarah = sejarah politik, sejarah biografi, sejarah psikohistori (biografi dengan pendekatan psikoanalisis), prosopografi (biografi kolektif), sejarah keluarga, sejarah intelektual, sejarah moralitas, sejarah kesihatan, sejarah diplomasi, sejarah perang, sejarah perniagaan, sejarah tentera dll.

Misalnya Sejarah Tokoh/Biografi

a) Riwayat Hidup - lahir - meninggal.

b) Sifat peribadinya - personalitinya.

c) Pendidikannya – Sebagai satu pencapaian (kejayaan).

d) Sumbangan dalam bidang tertentu.

e) Peninggalan/Kerja - kesannya.

2. Pendekatan/approach menentukan juga seleksi konsep dan teori yang berkaitan.

3. Logis dalam kerangka teoritis / konseptual.

4. Sejarah struktur lebih menekankan analisis strukturalnya dari menkisahkan proses ia menstruktur.

* tidak banyak data kejadian.

5. Menghadkan pencarian sumber. Ruang luas/data banyak perlu seleksi yang tepat kriterianya.

6. Tujuan penulisan untuk khalayak tertentu

Pembatasan kerana hal yang diluar kawalan penyelidik:

1. Kerana rintangan aturan dalam memperolehi sumber

2. Kerana ketetapan kehendak pihak lain (tuntutan pembiaya atau tunjukan penyelia)

3. Kerana hal-hal sensitif

4. Kerana kelayakan terhad penyelidik

KELAYAKAN (QUALIFICATION) MENJADI PENYELIDIK/PENELITI SEJARAH

Dalam menghasilkan sesuatu karya, seseorang penyelidik sejarah tidak wajar langsung menulis atau menyalin idea-idea yang diperolehi dari sumber-sumbernya. Sesuatu hasil karya sejarah itu akan ditentukan nilainya oleh para pembaca, yang memiliki sikap curiga, dan pentafsiran yang berbeza dengan penyelidik. Pembaca-pembaca akan mempertikaikan hasil karyanya. Oleh itu, seorang penyelidik sejarah haruslah memiliki beberapa unsur penting untuk melayakannya menjadi seorang peneliti atau penyelidik sejarah. Iaitu, kesedaran sejarah, ketepatan, mantik, jujur, kesedaran diri, imaginasi, dan teratur.

1. Kesedaran Sejarah (Historical Mindedness)

Perhatian yang asas dalam penyelidikan sejarah ialah masa lampau, manusia dalam masyarakat, perubahan melaluui masa, dan masa lampau yang khusus dan unik.

2. Kejujuran.

Penyelidik seorang insan biasa, pastinya daif dan banyak kelemahannya. Maka, hubungan penyelidik dengan kajiannya bukanlah hanya berlandaskan kepada konsep keobjektifan sejarah keseluruhannya, tetapi juga hubungan yang kadangkala sentimental, hakiki dan semulajadi, iaitu dunia realitinya.

3. Ketepatan.

4. Kemantikan (Ketelitian).

5. Kesedaran Diri.

6. Daya Imaginasi yang kuat.

7. Kebebasan pemikiran

8. Kearifan dalam bahasa sumber.

9. Teratur dalam teknikal yang khusus.

10. Ketenangan, kesabaran dan ketegaran.

Kemahiran Penyelidikan.

1. Minda dan sikap kesarjanaan sejarah

2. Kesedaran sejarah

3. Kritikal dan selektif

4. Mengumpul Data

5. Menyampaikan fakta-fakta

6. Menyediakan kerangka

7. Meneliti bukti dan keterangan

8. Mentahsih sumber dengan tepat

9. Mencatat, memetik, dan menyimpul

10.Mengimbangi kenyataan dengan sumber-sumber

11. Senarai rujukan yang lengkap

No comments:

Post a Comment